Amateur pjes sex schagen

..

Free pjes komkommer sex

Holland, Het ontroerd, of kort verhaal van de onlusten, oproeren, enz. Descriptiones Britanniae , Scotiae , eet. Moscoviae et Larii lacus.

Met lijst der regeerders van G. Keuren van Gorinchem van en Kervyn de LettenhoTe, Histoire de Flandre. Landtbrief des circols van der Ooy , met dess. Zeer zeldzaam, f2,50 Avec planches en couleur et au lavis, dess. Ton, Jakobaa von Bayern und- ihre Zeit.

Acht Bücher Niederlandischer Geschichte. Ménolres de la roine Margyerite pnbl. Mémoires de Frédéric Henri Prince d'Oraoge , qui contiennent ses eipéditions militaires, — Moll in zijn werk: Metuia de her- vormer en martelaar dei geloof 8 zegt , daarvan slecbts een exem- plaar te bebben gezien, namelijk dat beboorende aan de Kon. Bibliotbeek te 's Gravenbage. Holland, van Zeeland en Heeren v. Oye, Animadver- siones ad consnltat. Mieris in Codice diploma- tico comit. Mirabeaa, de, TAmi des bommes, ou traite de la popu- lation.

Museum, Belgisch, voor de nederduitscbe taal- en letter- kunde en de gescbiedenis des vaderlands. Gent, — Mythologlae Septentrionalis monnmenta epigraphica Latina. Nicolai was predikant te Hamburg; het werk is opge- dragen aan de Staten-Generaal der Vereen.

Noavelles of brieven van staat van de Gezanten der Kepu- bliek der Vereen. Nederlanden aan vreemde hoven. Van de jaren tot , gebonden in 14 hf.

Oorkondenboek van Holland en Zeeland. HoUandsche huis, bewerkt door Mr. Boergoensche Charters, — Partlealarltés curieuses sur Jacqueline de Bavière , comtesse de Heuaut publ.

A rthur D inaux. Dey- lium, predicant tot Abcau. BelseBy IVederlandsehe » tot bevordering van den koop- handel na de meest afgelegen gewesten. Bellsion, La, des Konakres en Angleterre. Par certain amateur de la patrie. Imprimé en Tan , pet. Beer en, goede vrunden Deze brief bevatte eene opwekking aan de Spaansclie Nederlanden, om de aartshertogen te verdrijven en zich met de noordelijke Nederlanden te vereenigen.

Britain and Ireland, from the earliest to the present time. With a glossary of heraldic terms. Avec 48 planches d'armoiries. Comme aussi ceux du Wallon-Brabant. Avec les tombes, cabinetz d'armes, épitaphes, etc.. Het schouw-tooneel des doods. Zie Le Long, Boekzaal, blz. Zooals men weet is deze Souter een der eerste geschriften die de hervorming hier te lande hebben bevorderd.

Vooral fraaie exemplaren zooals dit komen hoogst zeld- zaam voor, aangezien de meeste vernietigd werden. Eenige aan- teekeningen in HS. Ook de titel ontbreekt. Die Psalter des Coen. Nae die hebreeusche waerheyt ouerghesett, yerst int latijn doer. Hier is by gheset S. Athauasius Boexken , van J. Reuchlin wt den Griecksche int Latijn. Item t Boeck Ecclesiastes vanden voerschreuen Campen wtghelecht. Campensis, te Kampen ge- boren studeerde te Deventer en Leuven, werd hoogleeraar aan de hougeschool te Leuven en later te Venetië.

Op zijne terug- reis van Venetië stierf hij te Freiburg aan de pest, in Spelen, Zeven, van die wercken der bermherticheyd. In rijm ghemaeckt, en nu tot Aemstelredam opentlijck ghespeelt, A» Sprinsh-ader, Der redeD-ryeken, vervaet in verscheyd. Titel opgeplakt, f5,— De 88 eerste in houtsnede oudtijds ge- kleurd, de 6 laatste op koper gegraveerd.

Nederlanden, — Acten en Resolutien van de Staten-Greu. Agoalt , Histoire des commencements de la république aux Pays-Bas. Stoke, Melis, Rijmkronyk, met historie-, oudheid- en taal- knnd. Tabnla Itiueraria Feutingerana , prim. Ie retour de Texil de Baby- lone , iusques au dender saccagement de Jérusalem.

Bergues sur Ie Zoom, Les marges supérieures des 5 premiers feuillets un peu restaurées. Tegner, Esala8, Samlade Skrifter. With the life of the author. Letters to the Prince of Orange , 1 — Staupits von der Liebe Gottes, durch J. CL Coteraeos, De jore et privilegüs militom U. Werclaringhe , B reeder, van Don Diego de Piementel.

Roemers, Honderd christelijke zinnebeelden, naar Georgette de Monteuay. Schinkel, 's Hage, Deels naar onuitgegeven brieven. Voitaire, Oeuvres complètes avec des remarques et des notes historiques, scieutifiques et littéraires. Williams , Roger , The actions of the Lowe Countries.

Le titre un pen en- donunagé. Woordenboek, IVederlandsch Placaat- en reehts- kandig» behelz. Holland, Zeeland en W. Woordenboek, VitlegkHndlg, op de werken vanF. Op den titel van dit stuk leest men: Ook is van eene vroegere uitgave van het werkje van Van Twist dan die van Commelin geen spoor overgebleven. Volgens Valentijn IV 1« stuk bl. En vervolgens vermeldt hij de namen: Henrik Brants en Jan Bruining beiden met het jaartal Waarschijnlijk is dit jaartal een drukfout voor want in dat jaar zullen wij straks Van.

Eede als drukker der Compagnie aantreffen. Le titre un peu en- dommage'. Woordenboek; IVederlandsch Placaat- en rechts- kundig, behelz.

Woordenboek , VitlegkHndig, op de werken van P. Het was den 14 Augustus , dat. Twee maanden te voren den 17 Juni was Mr. Pieter Pauw, de water-fiskaal, tot censor der drukkerij aangesteld. Hendrick Brants schijnt als deelgenoot in zijne zaak te hebben opgenomen Jan Bruyning. In deBibliotheebder Leidsche Öoogeschool bevindt zich echter een bundeltje in. Lyste van 't Salaris vande respective Secreta- rissen vande CoUegien van Justitie soo hier op Batavia, als in de afgheleghea buyten Quartieren.

Tot Batavia gedruckt by Hendrick Brants Boeck- verkoper,. Zonder dagteekening , even als de drie volgenden. Het heeft , even als alle volgende drukken in 4to van Brants, tot. Lijste van 't Salaris der Notarissen. Taxatie van 't Salaris yande Procureurs. Tot Bata- via enz. Generaal en Eaden tegen den particulieren handel, in dato 1 Juni Op een blad in plano. Ordonnantie voor de Chirurgijns in d. Waarschouwinghe van de goederen die in Japan niet gevoert mogen werden in d.

Waerschouwinghe voor de Schippers en vordere Scheeps Officieren in d. Van het jaar behelst dezelfde bundel het volgende stukje , met een beter letter gedrukf dan de voorgaande doch zond«r naam van drukker. Placcaten aengaende de BegrS-ffenissen , Doodt- kisten, Nooders etc.

Item, Wegen 't verbodt der verkoopinge van Schepen aen Vreemde Natiën van denz. Batavia, Qedruckt in 't jaar Van den drukker van het volgende stukje wordt b j Valentijn geen gewag gemaakt. Hoewel Brants en Brnyning blijkbaar voor de Compagnie hebben gedrukt, geven zij zich niet de qualificatie van if boekdrukker der O.

Placcaat wegens de betalinge der 20e Penninck der Schepen. Compagnie, in dePrince-straet, Het stuk is zonder gedrukte dagteekening , maar die van 9 Januari is er bijgeschreven.

Wij voegen hier ten slotte bij dat Valentijn nog als boekdrukkers vermeldt: Abraham van den Eden sic. Een nader onderzoek zal dit moeten uitmaken. Aangaande Riemsnijder vindt men een zeer weinig beteekenend bericht in het Woordenboek van Witsen G.

Dan , op die zaak wilde ik hier ter plaatse niet terug- komen. Mijne bedoeling op dit oogenblik is, het document publiek te maken, waaraan het zoo straks vermelde getuigenis is ontleend, en dat niet zonder litterarische en bibliographische waarde is.

Onder eene kleine verzameling van autographen van Riemsnijder, die in mijn bezit is, komt voor eene Lijst van mijne uitgegeevene Werkjes , in Dicht en Prose, Misschien met de meeste , zeker met eenige , der op de Lijst voorkomende artikels heeft hetzelfde plaats als met de Galante Dichtluimen: Uit dien hoofde vooral dunkt mij , dat de mededeeling van het stukje belang heeft. De lijst volgt hier letterlijk. Eenige der Vaersjes in de beide deelen van dat zelve werk voorkomende.

Vaersjes in den Opmerker, N®. Hel en Hemel voor Frederik. Een dichtstukje uit het Hoogduitsch. Fabelen en Vertelsels naar de beste en nieuwste Hoogduitsche Dichters. In 's Graavenhage, bij J. Munnikhui- zen en C. Dichtlievende Kleinigheden, tot uitspanning van den Geest, ['s Graavenhaage , ]. Mijne Kleeding; of Oeconomisch Plan ter verkrijging van een rijkelijk inkomen.

Een schertsend Dicht- stukje. Eene jiaarvolging naar Weisze. Ode, aan mijne welmeenende Landgenooten. Ter bevorderinge van Mr. Ter Echtvieringe van den Heer I. Deensche Anecdote, in den Opmerker, Lucina sine Concuhitu , in 't Nederduitsch vertaald , met eene bijgevoegde schertsende Voorrede. Voorrede voor den tweeden druk van dat stukje. Brief van Sibyla Utopia, over dat stukje.

De Vrymetselaary der Vrouwen. Uit het hoogduitsch , Krijgsmans L'hombrespel. Memorie ten betoog enz. Een stukje uit de Lettres Hollandoises. Naar het Engelsch van Smollet. Droomen van eenen menschenvriend. Met eene bij- gevoegde verhandeling over dat onderwerp, met betrekking tot ons Land, door Mr. Verhandeling over de Eotkoortsen, enz. EUerbeck; naar het hoogduitsch manuscribt des Auteurs, met verschikkingen gevolgt.

Vrije aanmerkingen, op het Stukje N°. Nathan de Wijze, Tooneelspel naar het hoogduitsch van G. Eene vertaaling in het hoogduitsch van uitgekoozene prijsvraagen van den Oeconomischen Tak, ter plaat- sing in de Duitsche Journaalen.

Het Groot Concert der Vorsten, Catechismus van den Oeconomischen Tak. Myn Heer, en hoog-geagte Yriendt, ' Uwe vriendelike groet is mg getronwelik overgebragt , en heeft mg die brenger niet weinig verheugt met te seggen xiit XJEd. De reden, waerom TJEd. Hebbe verscheidene brieven van sijn handt, in voortgden aen den Hr. President Adriaen vander Mgle geschreven. Het eynde zg vrede en heyl voor haer ter eeren des allerhoogsten.

Wat dunkt TJ van de brandt van Witbal? Hy is van weelde, eer en staetsugt dronken , gemeenlik voorboden van een aenstaende verderf. Hoewel overal snuffele , daer meene wat te scbuilen ; dog vinde de nesten ledig, en gepluckt door den ouden Balen in sijn leven, die 't weergeven beeft vergeten; en nae syn doot is niets te vinden, maer alles in banden van seker advocaet albier soo sekerlik gegist wert, en mij door de soon van M. Balen meer als eens gesegt dog die boudt sig seer digbjes, en als jagbers om door de eygenaers, en die van 't Stadtbuis, niet tot overgave gevordert te werden.

Wat den domine aengaet; 't geen bg opgeeft is een regt 49 rommelsootje. Medailles hebbe ick niet ; wete oock niet boedanige by soekt, en of hij een kenner is. Geit wil ick 'er wel voorgeven , maer boe met bèm te handelen? De waerdg der brieven en geschriften, moet uit den den sic inhoudt der selven bligkken. Yan den inhoudt kan men niet weten als nae voorgaende ondersoek. Hier is niet aen te komen, of men most een reyse doen, ter plaetse, daer het wildt schuilt: Ten ware de besitters konden werden bewogen, om op 't besien eens over te senden.

Dog meerder swarigheit doet sig, nae mgn oordeel, op omtrent den Heer van Wellandt. By dien is met geit immers niet te doen. Ick en weet daer geen mou- wen aen te naegen. Mg is het humeur van dien Heer onbekent; en wie voor mg de weg zou banen.

Hg is niet gansch onkundig van mgn soeken en snuffelen. Seker Predikant van Sijn WEd. Indien de Heer Pro- fessor van Eek tot TJittregt , of de Heer Noodt tot Ley- den, yets op hem vermogten, dan wiste ick 'er nog eenige raedt toe ; dat zgn mgne speciale vrienden.

Indien ick ijets van Politgken hadde,dat van dien Heer sgn speculatie was, soo konde men mal- kander overhandts helpen. Immers alle redelike men- schen moeten oordelen, dat brieven van Eeformateurs besonder mg passen, als men sijn oogen op mgn pro- fessie en functie slaet.

Denke oock bg mij selven, of het wel ondienstig ware, dat ick dien Heer seKs een beleefden brief schreeff; dog 50 dan komt me weer te binnen, datter gemant van aen- sien en ingang bg sgn WelEd.

Yreese dat van uwen Bunr-heer niet zal komen. Belangende den wensch van den Heer Corn. Dordregt den 28 Febr. De voorrede geeft 51 een kort oyerzicht van de gescliiedenis en den inhond der bibliotheek; wg laten haar hier volgen.

Het was de onder-. Het is gelegen ter znidzgde van het koor der St. Jans- kerk boven de consistoriekamer, sierlgk met fraai ge- welf gebonwd , en met marmeren en blauwe steenen be- vloerd. Aan de linkerzgde bevinden zich gesloten kasten en lessenaars voor de meer kostbare boeken. Het geheel levert een pittoresk gezicht op en is ten volle waardig bezichtigd te worden door de bezoekers der aloud ver- maarde kerk.

Sedert de boekerij van eene kerkelgke eene openbare gemeentelgke inrichting is geworden, is de ingang van buiten aangebracht tegenover de tegen- woordige kosterswoning. Belangrgke bg zonderheden schgnen aan de latere lot- gevallen der Bibliotheek niet verbonden te zgn.

Walvis, Besclirijving van der Goude, blz. Zijne mededeelingen betreffende de Bibliotheek bevatten evenwel zoo vele tegenstrijdigheden, dat het niet wel mogelijk is daaruit eene geschie- denis der Bibliotheek zamen te stellen. Men mag de hoop koesteren, dat de Commissie belast met het inventariseren van het oude Stads- archief daarin de noodige bonwstoffen zal vinden, die zoowel over de Bibliotheek als over de eerste Goudsche boekdrokkerijen meer licht knnnen verschaffen.

De boe- ken van de 16e en 17© eeuw vormen verreweg de meer- derheid. Daaronder bekleeden de godgeleerde , kerkhisto- rische , natuur- en geneeskundige werken de voornaamste plaats.

Daartoe behooren ook de enkele handschriften, die zoowel uit kerkhistorisch als letterkundig oogpunt alle aandacht verdienen. Sedert is men er op bedacht geweest de voortbrengselen der Goudsche drukpers van de 15e eeuw te verzamelen', benevens de geschriften over Gouda zelve, hare instellingen, gebouwen, beroemde mannen, enz. De inrichting van den tegenwoordigen catalogus zal voldoende blyken uit de Inhoudsopgave.

Het Alphabe- tisch Eegister zal het gebruik gemakkelgk maken. Op den naam Gouda wordt daarin verwezen naar de ge- schriften op Gouda betrekking hebbende, die in den Catalogus voorkomen. Bg de werken der 15e en 16e eeuw zy n de namen der uitgevers of drukkers gevoegd , terwijl deze ook vermeld worden by alle boeken te Gouda gedrukt. Het was eene inzending van den boekhandelaar E.

Steiger te New- York, die door zgn nitgebreiden handel en de zamenstelling van vele bibliographische werken sedert jaren zich ook eene En- ropesche vermaardheid heeft verworven. With index and appendice. In dit belangröke werk geeft de S. Deze verzameling bedroeg Nrs. Ook van deze verzameling is op kosten der ge- noemde Vereeniging een vrij goed bewerkte Lijst gedrukt.

Aldus zgn titels gecatalogiseerd. Met een oogopslag wordt men daardoor bekend met de periodieke literatuur van ieder onderwerp van wetenschap, letterkunde, handel, në verheid, enz. Aan het einde bevindt zich een over- zicht van de bladen , enz. Het blgkt hieruit dat in de Vereen. Archlv fiir die zeichnende Künste mit besonderer Beziehung auf Kupferstecher- u. Naumaun, nnter Mitwirkung v. Bekker, Balthasar, Die bezanberte Welt: Fraai exemplaar, f2,50 Het werd bij vonnis te Leiden verboden , en de schrijver met eene boete gestraft.

Histoire de Pierre de Provcnee et de la belle Mague- 1 lonne; Hist. Bloem-hofkeD , 't Geesteiyck , beplant met veel lieflijcke bloemkens , van verscheyden coleuren , tot dienst van alle liefhebbers der cautycke soetgeurigheydt. De titel van het eerstgenoemde werkje opgeplakt. Dizionario biografico dei maggiori storici contemporanei di ogni nazione. Frovinces , towards the kings of Great-Britain: The interest of England in the present war with Holland.

By the anthor of the Datch nsnrpation. Zeldzaam; komt noch in Muller's noch in Meolman's Famflett«ncatalogus voor. Naar het Fransch v. Hermilly en la Harpe d. Catalogoe, A, of the damages for which the English demand reparation from the United Netherlands. As also a list of the da- mages, actions, and pretenses for which those of the Unit. Ne- therlands demand reparation and satisfaction from the English. Cats» Jac, Fatriarcha bigamos, cui H. Grotii Historiam Jonae jnnxit C. Chaassler, Hector, l'Enfant Jésus, on Ie fils sans père.

ColleccloB de los viajes y descnbrimieatos que hicieron por mar los Espanoles desde fines del siglo XV, con varios documeutos ined.

Teghens de calamnien , ter saecken vande diJSerenten , tosschen lieüluydeii ende eenighe vaude gbemeente aldaer.

Correspondance du Marquis de Ferriol, avec nne intro- dttction par E. Niderlendischen veijagten Christen, in der Stat Frankfurt am Meyn die offentl. Predigt verstattet, und auss was ursachen ihnen nachmahls soluhes verbotten worden ist. Polla- num aus Flandem. Reformirten auss- lendischen Kirchen zu Frf. En tont 12 vol. Deventer Schriif Almanach op dat jaer Alexander die Groote wel bekandt Sal in Martio sich erklaren, Mavors sal bederuen syn landt Dat Pallas wolde rustich bewaren etc.

Practica op dat jaer Magi- rum physicum vnde Astronimü {sic d. Op den titel een gezicht op Deventer, en eenige andere vignetten in houtsnede tusschen den tekst.

Óp de laatste bladzijde een «Le- demanneken". Ohont de Wapenaert, Ev. Erzah lende Dichtungen des Die höfischen Minnesinger und Meister des Het werk bevat bovendien veel merkwaardigs voor de kunst- geschiedenis in het algemeen, en voor die van Vlaanderen in het bijzonder. Everaerts, reétaurateur de ce monument. Exportulatlon , A seasonable, with the Netherlands, declaring their ingratitude to and the necessity of their agreement unlA the common-wealth of England.

Fnite honteuse des ministres Luthériens d'Allemagne refasants d'entrer en conférence avec un Père Jesuite. Gersaint, Catalogae raisonné de toutes les pièces qui forment Toeuvre de Rembrandt, avec les augmentations p.

Cum indice nominum et rerum. Niderlands Bescbreibung , in welcher aller darin begriff- uen LandtschafEten u. Aufgang erklart wird, verteutschet durch D.

Description de tout les Pays-Bas , trad. Inferioris Germaniae regionnm des- criptio , interpr. Adjectisque snpplendo et illus- trando Guicciardino nonnullis additamentis. Catalogue des productions de la sciilpture, de la peintore et de la gravure relat, h Thistoire de la France et des Fran9ais. Together with severall remarks npon the present, and conjectures on the future states of affaires in Europe, especially as relating to this republic.

Jesnites, Les, criminels de leze Majesté dans la theorie et dans la pratique. Johannes de Leydis, Chronicon Egmundanum s.

Annales regalinm abbatnm Egmundaisium , eic. Juweel, Const-thoonende , bij de loflijcke stadt Haerlem, ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht. Met al de platen van de intochten, blazoenen, enz.

Llggeren, De, en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde , afgeschreven en bewerkt door Ph. Ton , Jakobaa von Bayem und ihre Zeit. Vrouwe van Maestricht ende van den oorspronck des Stadts , enz. Sedulius , ouergeset door C. De fendis CHvensium vel Zutphanien- siom more concessis. Marratlve , A troe and perfect , of the late terrible and bloody morther of Sr. Edmondberry Godfrey, on Thursday 17 Oct. IVotes sur Ie Concile de Trente touchant les points les plns importans de la discipline écclesiastique recueillies par E.

Rassi- cod; des conférences tenues par de Caumartin, Bignon e. Dictionnaire des ouvrages rel. Enrichi dn Répertoire des bio-bibüographies génér. Zie over den schrijver: RaTaiilae redlvivas, being a narrative of the late tryal of Mr. Mitchel, who was executed 18 Jan. Correspondances espagnoles — Hierin ook eenige stukken belangrijk voor de Nederl.

RenionstraDee au Roy de France sur la remise des places maritimes de Fltuidres entre les piains des Anglois. Reystost, Hacheiyke, van Jacob Jansz de Roy, na Bor- neo en Atchin, ondemoomen in , door den reysiger selfs opgesteld. Ouvrage fiusant suite au peintre graveur de Bartsch.

IX en X zijn bewerkt door G. RomaDS, LI, des sept sages, nach d. Ie, Notitia marchionatus Sacri Romani imperii, h. Satyr, A, against hypocrites. Schoatheete de TervareDt, de, Inventaire gén. Sichem op iedere bladzijde. Met fraaie plaatjes en de melodien. Een weinig met watervlekken. State, The present, of Christendome and the interest of England, with a regard to France. Stevln, Slmon, Hypomnemata mathematica.

Wherein the declaration of His Majesty is vindicated, etc. In answer to a dutch treatise entituled: Considerations upon the present state of the United Netherlands. A further justification of the present war etc. To hooape kalllnge manges den swarten meyster onde sinen knegt.

In den darden druk on allemool mislukt. Zie Muller's Catalogus van pamfletten N®. Barzaei Belgae e Soc. Xa- verii in India Socii.

Iten, un exambre de los falsos milagros con qae Maria de la Visitacion. En casa de Ricardo del Campo. Veldio, Gerardus Gauw sculpsit Histoire monetaire de la ville de Bois-le-duc. Vlnceney , Mirabile opusculum Sancti Vincencij ord. Panzer haalt slechts een enkel werk aan door dezen drukker gedrukt. VIncenzo, Maria, di S. Seconda speditione all' Indie Orien- tali, etc.

Eene houtsnede op den titel. Herrschaft des deutschen Ordens. Voorgnydinge, Cleriyke, aller tafel- gerechten, onderwij- sende hoe allerhande spijzen, zo wel op de vork, als zonder de zelve, aardiglik konnen voorgesneden, en iu bequame ordre om- gedient worden. Sliugelandt, Pieter Steyn en Laurens Pieter v. Wael, Franc, de, Keuck-offer ofte practijcke des gebeds.

Taa, Gcnudi Mantimn s. Walsh, Histoij of the atj of DaUin, from the earliest aooooiits to the present time. Cajas responaoriae etiam inaertae. Lettres — 43 avec les reponses de 6. Mariam filiam aeri inscripta. Williams , Roger , The actions of the Lowe Countries ed. De titel een weinig beschadigd. Herrschaft des deatschen Ordens. Laatste lijst van Ne- derl. Warande der dieren; Vernieuwde gulden winckel; Helden Grodes; Heerlyckheid v. Toorsnydinge, Cieriyke, aller tafel- gerechten, onderwij- sende hoe allerhande spijzen, zo wel op de vork, als zonder de zelve, aardiglik konnen voorgesneden, en in bequame ordre om- gedient worden.

Slingelandt, Pieter Steyn en Laurens Pieter v. Walsh, History of the city of Dublin, from the earliest accounts to the present time. Annals, antiqnities , ccclesiast. Tleofortias Wlcquefort , J. Cujus responsoriae etiam insertae.

Lettres —43 avec les reponses de G. Williams, Roger, The actions of the Lowe Countries ed. Lectiones memoratiles et reconditae cent. De aures Christiani V comu. Ylaenderen ende voorschriften van hunne brieven. Met fraaie af- beeld, der zegels, fol. A series of origin. Een weinig met water vlekken. Zeass, K», Die Deutschen u. Tan, Codex Batavus, waarin h. Holland, Zeeland en de Generaliteit. Met Ver- volg d. Petrus Bloccius, tot voor eenige jaren bijna geheel in het vergeetboek geraakt en bijna door niemand vermeld , is in de dertig laatste jaren geen onbekende onder ons.

Kist heeft in de aan- dacht zóó op hem gevestigd, dat hij niet licht weer vergeten zal worden. Men herinnert zich immers des hoogleeraars opstel over Petrus Bloccius in het Neder- landsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, Il , bl.

Dit is echter niet het eenige, dat Bloccius geschre- ven heeft. Uit het zoo even genoemde geschrift blijkt toch, dat hij nog meer heeft uitgegeven, namelijk: Oor- spronkelijk in het latijn , , daarna overgezet in het Nederhndsch en te Kampen uitgegeven in Een boekske van de Pausche tweedracht.

Wellicht komt vroeger of later een van de genoemde geschriften onverwachts voor den dag. Misschien is echter ook alles voor altijd verloren gegaan. Maar niemand vermoedde , dat er ndg een geschrift van Petrus Bloccius genoemd kan worden, en wel één, waarvan althans één exemplaar bewaard is gebleven. Werkelijk kunnen wij op zulk een geschrift wijzen. Het behoort tot die soort van schriften, waarover Dr.

Daar vindt men het een en ander medegedeeld over boekjes , die voorschriften bevatten aangaande de wellevendheid, en bepaald ook een en ander uit een boekje met den titel: De titer luidt aldus: Praecepta Petri Bloccii ; formandis puerorum mori- bus perutilia. Petrus Bloccius ad filium suum Jacobum Blocciura. Daaronder deze zes regels: Et Christum, et mores mi fili discito, et artes His sine nam vita est mors mihi crede mera.

Ut vagus Aegides labyrinthia tecta reliquit ' Nadere bizoiiderheden over deze titels bij Kist, t. Excudit Joannes Matthiae in fossa. Nu volgen op twee en twintig bladzijden eeiie menigte levensregelen, met het oog op allerlei levenstoestandeu en levensomstandigheden , van de allergewichtigste tot de meest alledaagsche , altemaal voorschriften ,voor knapen of jongelingen, geheel ge- schoeid op de leest van het midden der zestiende eeuw.

Men leert er dien tijd goed uit kennen. Hij spiegelt zich af in deze disticha, waarin over alles wordt gehandeld , dat slechts eenigszins gerekend kon worden tot het gebied der wellevendheid, tot de wellevend- heidskunst, te behooren.

Ten laatste wordt alles besloten met de woorden: Finis libri Petri Bloccii morum praecepta continentis et in usum iuventutis Leidanae conscripti ac editi.

Uit het bovenstaande blijkt, dat Petrus Bloccius in te Leiden werkzaam was. Ook wordt er ten volle door bevestigd hetgeen de hoogl. Hoe veel meer zou hij hebben kun- nen zeggen , indien hij de meer dan disticha had gekend, waarin Bloccius zijne levensregelen voor de Leidsche jeugd in het algemeen en voor zijnen zoon Jacobus in het bizonder mededeelt! Ook schrijft de genoemde hoogleeraar, bl.

Antwerpen en andere steden komen er voor als plaatsen, waar hij verkeerd had of meer of min gemeenzaam bekend was. Zonderling is het en jammer tevens, dat van Leiden alleen nergens eenig gewag gemaakt wordt. Deze Fraecepta Petri Bloccii verdienen wel eene 59 nadere beschouwing. Petrus Bloccius mag voortaan ook genoemd worden onder de Latijnsche Dichters van Nederknd.

Het exemplaar van de Praecepta, dat vdör mij ligt, is het éénig bekende. Het is afkomstig uit de biblio- theek van prof. Op den catalogus zijner boekerij Brux. Utrecht, October , J. Hiermede erkende hy het groote aandeel van den heer Campbell aan de zamen- stelling der Monuments, En geen wonder, sedert jaren werkten zy zamen om dit moeielykste gedeelte onzer bibliographie tot klaarheid te brengen, en tot wetenschap t6 maken wat vroeger duister was en door tal van gissingen beheerscht.

Eerst toen de typologie der 15e eeuwsche drukkers in Nederland door de afbeeldingen in de Monuments zoo volledig mogelyk was vastgesteld , kon er aan gedacht worden een juist en volledig over- zigt te geven van de talrgke voortbrengselen hunner persen.

Dit werk heeft de heer Campbell thans ten einde gebragt en begroeten wij in de onlangs versch'e- nen Annales de la typographie Néerlandaise au XVe siècle. Het werk bevat in de eerste plaats in alphabetische orde, met talryke verwy zingen, de volledige titels van al de tot dusverre bekende boekwerken hier te lande Noord- en Zuid-Nederland verschenen in de 15e eeuw tot en met het jaar , met vermelding van naam en woonplaats van drukker, jaartal, formaat, getal bladzyden en regels op iedere bladzyde en houtsneden, en verder de geheéle collatie voor zooveel de boeken door 61 den schrgver zelven zgn gezien, of wanneer hem die door bevoegde hand is verstrekt.

Bg iederen titel wordt vervolgens verwezen naar de plaats in de Monumenta typographiqinea waarop de typen van het beschreven werk te vinden zyn, terwgl in eene aanteekening wordt medegedeeld waar zich exx. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat verreweg het meerendeel dier boeken vóór gedrukt geen naam van plaats of drukker en jaartal dragen en dat deze alleen door naauwkeurige vergelijking der letter- soorten en andere kenmerken kunnen ontdekt worden, dan zal men zich eenig denkbeeld kunnen vormen van den grooten en veelom vattenden arbeid die hier tot stand is gebragt.

Niet alleen wordt hiertoe vereischt een ge- oefend oog en juiste blik, maar vooral ook een uitge- breide kennis van de letterkunde, zeden en gewoonten der middeleeuwen en een scherpzinnig oordeel om die kennis aan de bibliographie dienstbaar te maken. Bg eenige der I5eeeuwsche drukkers toch doet zich het merk- waardige verschgnsel voor dat slechts één werk van hen bekend is, of da.

Het is dua zeer waarschgnlgk dat een aantal hunner druk- ken nog verborgen ligt. Voorts komen in de AnnaJes eenige titels voor overgenomen uit catalogussen of ari- dere opgaven die alleen daaraan de opname te danken hebben, maar wier bestaan zeer problematisch is. Overigens is bg de geheele zamenstelling van het werk de autopsie tot beginsel aangenomen en als regel gesteld verder niets op te nemen wat niet op wetenschappelgke gronden kon worden aangevoerd.

Yan daar ook dat de naam van Lourens Koster of Coster in het werk niet voorkomt en er van de zoogenaamde Haarlemsche aanspraken, die trouwens ook reeds door de grootste voorstanders daarvan worden prigs gegeven, met geen woord gesproken wordt. De weinige drukken aan die Haarlemsche drukkerg vroeger toegeschreven worden thans door den heer C.

Aldus ontvangen wij een vrg volledige opgaaf van hetgeen de drukpers in elke stad leverde, het zijn de fondscatalogussen van drukkera, die ons een duidelijk overzigt geven van hunne meer- dere of mindere werkzaamheid, van den aard hunner uitgaven enz. Den grootsten ondernemingsgeest treffen wg aan te Deventer, Antwerpen en Leuven, waar Jak. Met belangstelling zal men deze lasten doorloopen, die tevens een duidelijk overzigt geven van de beweging op letterkundig gebied in Nederland in de laatste 30 èi 40 jaren der 15© eeuw.

Enkele uitgevers zooals J. Leeu te Grouda en te Antwerpen een aanzienlek getal Neder- landsche boeken aanwezen. Het is bekend dat de inhoud der 15« eeuwsche boeken zich hoofdzakelyk bepaalt tot onderwerpen van godgeleerdheid, zedekunde, mystiek, levens van heiligen, nitgaven der latgnsche classieke schryvers, latynsche spraakkunsten en schoolboeken, maar niet weinigen behandelen ook kanoniek en gemeen regt, algemeene geschiedenis in den vorm van cronyken , terwgl men reeds eenige zoogenaamde belletristische uit- gaven ontmoet in den vorm van gedichten en ridder- romans.

Maar het is hier de plaats niet aan den inhoud der boeken eene uitvoerige beschouwing te wgden, het onderwerp is eene afzonderlyke studie ten volle waar- dig en wij hopen dat die eenmaal naar aanleiding van de bouwstoffen door den heer Campbell verschaft door een onzer geleerden moge geleverd worden ; ons was het genoeg er met een enkel woord op te wyzen.

Aan het slot van het werk bevinden zich nog alpha- betische Igsten van de namen der drukkers en van de 23 steden waar de drukkunst in Nederland werd uitge- oefend. Bg deze laatsten staan nogmaals de namen der drukkers maar ditmaal in chronologische orde.

Achter 4e voorrede is gevoegd een lyst van de uitvoerige titels van omstreeks werken door den schrijver in zgne aanteekeningen geciteerd. Men ziet het, het werk is in alle opzigten practisch ingerigt zoowel voor den bibliograaf en boekhandelaar als voor den geleerde die het tydvak der middeleeuwen tot het onderwerp zgner studiën maakt, zg allen kun- nen den schryver niet genoeg erkentelgk zgn voor de belangrgke diensten hun door de uitgave van zyne An- naJes bewezen.

Aan de herdenking van Leiden's ontzet hebben wg een belangryk bibliographisch opstel van prof. Jeghen den viandt ghehouden, Gedr, tot Delft zond. Fruin een kritisch overzigt van de eerste en tweede druk van Fruytiers, Corte Beachry- vinghe vande strenghe Belegheringhe.

Nu is 'het den heer Fruin gebleken dat deze aanteekeningen niet van Scriverius zgn, maar van J. Douza, daar ze zgn overgenomen uit een door- schoten ex. Douza, later in het bezit van den lutherschen predikant Th. Smit, den bezorger der uit- gave van , en dat zich thans bevindt in de bi- bliotheek der Maatschappg van Nederl. Op stellige gronden toont de heer Fmin nu aan dat het boekje nog geschreven is in en dat de schrgver was Gnillaume de Manlde Sieur de Mansart, een vriend van den Prins van Oranje en die ook bg het ontzet tegenwoordig was.

Bibliotheek te 's Gravenhage , een tweede op de Bibliotheca Thysiana te Leiden. De volgorde der titels is streng alphabetisch , met talrijke noodige verwijzingen. Het Zaakbegisteb aan het slot 17 blz. Hierdoor wordt een gemakkelgk overzigt geleverd van de literatuur der verschillende onderwerpen van staatsrecht, rechts- geleerdheid en staathuishoudkunde.

Het Igdt intusschen geen twyfel dat de volledigheid van den catalogus nog wel iets te wenschen zal over- laten, de uitgever erkent dit in de eerste plaats, maar hg beveelt zich daarom bg zonder aan bg allen die in staat zgu hem de leemten aan te wgzen, om daarvan bg een herdruk een dankbaar gebruik te maken.

Ick vreese de Uittregtse Heer de voetstappen van uwen naesten Buurheer zal volgen, en van beyden niet veel komen, nu patientie. Hoger beets , die mg seer hééft verquikt. De tgdt laetme niet toe desen verder uit te breyden. Naer hertelike groetenis en segenwensch, desen eindigende, blijve ick Mijn Heer , UEd. Mijn Heer, Uit den uwen van UEd. Soo sien we dat hier ons rust- of verblijf- plaets niet en is, maer dat we geschapen zijn voor een eeuwigheit. Het paquet hebbe nog niet ontfangen, om dat de markt-schuyt wegens stilte niet is aengeweest.

Nu het sien heeft men vergeefs. Voor 2 dagen hebbe ick aen de Heer Norem- berg, een brief aen UEd. Blijve in alle opregtigheit van al mijn herte.

Sekerlik is hier het spreekwoort waer: Dat ding van den Apocalypsis, dat hg soo hoog schgnt te agten is geen opnemen waerdt; of gemant moest door die ba- viaenen van figuren verrukt worden. Het eenigste, dat van mgn speculatie zoude wesen, zgn de brieven van Viglius Zuichemus, niet om datter sulke mysteriën in staen , nemaer om dat hg van mgner voorouderen na- magen is, ick veele van sgne brieven en schriften hebbe, en ick daer in gevonden, eenige particularitei- ten, diemen altoos seer van sgne familie wenscht te kennen.

Ick wete niet wat hem daer voor zal praesen- teren, als 7 è- 8 sil veren medalities, van Augustus, Yespasianus, Hadrianus, Antoninus etc. Anders zal ick binnen korten , op UEd. Van Alkmaer hebbe ick tot nog toe niets naders. De Heere Fiscael de Hartog heeft me rondelik verklaert, datter niets bg de Reken-kamer is te vinden. De Eyge- naer van 't Crongk van de Heeren van Heusden, was niet daer. Mgn reise is evenwel niet vergeefs geweest, om dat hg de hondert brieven, meest van geleerde 71 mannen, aen den Heere van Oldebamevelt geschreven, Lebbe mede gebragt.

Myn Heer, en hoog-geagte Vriendt, Het heeft mij tot nog toe aen goede gelegenheit ont- broken , om dese penningskens aen TJEd. My schoot te binnen dit regis tertie te hebben van de MSS. Mevrouw Cool tot Gouda gevonden zijn , en tegenwoordig berustende onder den Heere Hale- wijn tot 's Gravenhage. Doorsiet het en vindje yets daer onder, tot TJEd. Om de outheit is het nog eenigsins te agten. Doch ick denke , datter een klein misverstantie zal zgn , ontrent de brieven van Hógerbeets en , hij daer door verstaen van Hógerbeets selve geschreven, sodanig niet een onder sijn papieren is; en UEd.

Bidde ootmoedig , UEd. Heden schryve ick aen den Heere van Hale- wign, om 't versogte; soo ras het bekomen hebbe, sal UEd.

Moet morgen een reysje naar Amsterdam , over domestike saken , hopende in 't laeste van de week weerom te konnen. Blijve in grooten haest, Dordr. Bekend is het , dat deze op de oudste wiege-drukken niet voorkomen, allengskens ontstaan zgn en vaak door uitgebreidheid, curieusheid en onzin de aandacht van bibliographen tot zich getrokken hebben. De portretten of plaatafbeeldingen tegenwoordig vaak vóór den titel geplaatst zgn weder van later dagteekening, zoo ook den zoogenaamden franschen titel.

Lede boer te Deventer heeft de volgende circulaire verspreid , waarop wij gaarne de aandacht vestigen. Wiij hopen dat hem een ruime oogst moge toevloeien en hij daardoor in staat worde gesteld onze letterkunde op nieuw te verrijken met een belangrgke bijdrage tot de geschiedenis des boekhandels: Yoor twee jaren had ik de eer tJ ten geschenke aan te bieden: De boekdrukkers, boekverkoopers en uitgevers in Noord-Nederland, enz.

Die uitgave heeft aanleiding gegeven tot het aanzoek om eene alphabetische lyst Van boekdrukkers, boek- verkoopers en uitgevers in Noord-Nederland, sedert de uitvinding der boekdrukkunst tot den aanvang der 19e eeuw, zamen te stellen.

Hoe veel ik ook reeds moge verzameld hebben, veel zal mg nog ontbreken, en daarom wend ik mig tot U, met het beleefd verzoek, mg bg dien arbeid zooveel mogelgk te willen behulpzaam zgn. Aanvullingen , verbe- teringen , opmerkingen en bedenkingen op het IJ vroeger gezondene werk, zullen mg daarom hoogst welkom zijn. Het eerste in Nederland gedrukte boek in de Sanskrit- taal is dezer dagen verschenen bg E. The Aryabhatiya , with the commen- tary Bhatdipika of Paramadi9vara , edited by Dr.

In eene voorrede geeft Dr. Kern een overzigt van de verschillende handschriften die van dit werk nog bestaan en van hunne betrekkelijke waarde. De typographische uitvoering van den Sanskrit-tekst laat niets te wenschen over. Aen den Heere Cor- nelis 's Grravesande, Rechtsgeleerde. Kan iemand mg ook aan wg zen waar ik deze uitgave kan vinden? Bg de bespreking van de Groudsche Bibliotheek in het vorig Nr.

B, van Groor Zonen te Grouda. Ambraser Llederbach vom Jahre Algemeen nieuwsblad voor staatkunde, handel, nijverheid enz. Bogard, — Baius, hoogleeraar aan de universiteit te Leuven, inzon- derheid bekend door zijn strijd met Philips van Marnix. Avec introduction et des notes p. Boekzaal der geleerde wereld. Boekzaal van Europa, — ; Tweemaandelijksche ut- treksels, — ; Boekzaal der geleerde wereld, —. Tijdschrift voor letterkundigen, — 16; Boekzaal enz. Ontbreken eenige afleveringen der jaargan- gen — en eenige andere der jaargangen — Boere Stadeerkamer of Rariteyt-kraam der zotten eu zottinnen, beschreven door een Genootschap Boeren.

Formeln, in Urkunden, Capitularien , Gesetzen etc. Uit de Francoische in de Nederl. Carleton » Lettres, mémoires et négociations dans Ie tems de son ambassade en Hollande, — Yoycy Ie triste tombeau de la royale maison de Bourgogne, et Tillustre berceau de la puissante maison d'Austriche aux Pajfs-Bas.

Co- logne, Pierre Marteau. Cronyeke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, van die ge- schiedenissen int corte, met die Cronijcke vanden bisschoppen v. Wtrecht , ende hoe dat Hollant eerst begrepen is.

ChronlcoD magnum rerum Familiarumq. Wippo, de Conradi Salici imperat. Discours sur l'ensemble du positivisme. Discours sur l'esprit positif. Appel aux conservateurs , avec calendrier positi viste. Dlctlonarlum tetraglotton , s. Grallica et Teutonica quam passim Flandricam vo- cant ear. Erotisch tongen en pijpen 4. Vele sexy T Boys laten hun piemels spuiten 5. Met verschillende dildo's masturbeert hij zich anal. Gespierde tattoo bad boy masturbeert voor de camera. Trots showt hij zijn maagdelijke kontje en trekt zijn pik stijf.

Sexy kontje in jockstrap ligt klaar om te spelen. Klaar om lekker geneukt te worden en vol sperma gespoten te worden. Een harige kont wipt op een lekkere paal. Na geile orale sex plaats hij zijn harige kont op die lekkere paal en begint te wippen. Zijn tong gaat van zijn mond, naar lul,in kont. Deze lekkere homo is dol op orale seks. Zijn tong glijd eerst in zijn mond, daarna om zijn lul en ook nog in zijn kont. Dan begint hij die aars te neuken. Gespierde kerels pijpen voor de spiegel.

Gespierde kerels pijpen voor de spiegel, dus dat is dubbel genieten. Een lekkere pik groeit dik in dat mondje. Gespierde gast speelt met zijn dikke knuppel. Een lekkere gespierde gast trekt zijn kleren voor je uit en laat zich uitgebreid bekijken. Hij neemt zijn dikke knuppel in zijn hand en begin te rukken. Gay stelletje heeft orale sex voor de camera. De jongens zijn nog een beetje nerveus voor hun eerste gay sex video. Dit gay stelletje heeft orale sex voor de camera en dat is moeilijker dan met zijn 2.

Gay opas slikken sperma. Een huiskamer vol hetero jongens genieten van gay orgie. Een huiskamer vol hetero jongens genieten van gay orgie en krijgen betaald. Ze vinden het kontneuken wel heel erg lekker, dus eigenlijk zijn ze toch bisex. Gay sex therapie van gespierde therapeut.

Een lekkere jongen trekt aan zijn knal harde lul tijdens gay sex therapie.

..

Is het wonder, dat het weg-raekt, daermen der soo mede handelt? De Heer van de Kethel zal 'er evenwel, 'tzg vroe- ger of later, eens aenmoeten; al zoude ick daer toe de weg soeken te banen , door de Heer Bnrgemr. Uit den Hage schrift my, dat daer is een geschre- ven Crongk van de Heeren van Heusden, die tot mg- nen dienst is, als ickse seKs wil komen halen. Daer is een vent in 't Cleefse landt, die een schoone schat besit van mgn speculatie: Nu hg 'er om wert aengesproken , beelt hg sig in, datter Craesus schatten aen vast zgn.

Ben besig om uit te cgfferen, hoe yemant te vinden die se door hooger autoriteit uit sgn handen krgge. Brandt moet een schat zgn. Eergister verhaelde mg nog onsen secre- taris de Hr. Johan de Witt , dat al de stukken en papie- ren van P.

Hooft in de handen van D. Oock moet de Prof. Limborg rgkelik versien zgn. Want wete, wat nestje zgn overleden Broeder in den Hage eens heeft opgeraept en gevonden. Blgve naer gedienstige en eerbiedige dienst-opofféring. Dordregt den 28 Octob. Mgn Heer, en Seer waerde Yriendt, Siet hier een Nienw-jaers gift van uwen vriendt, maer van oude Bullen en Fragmenten; de eenigste die ick nae veel snuffelens hebbe konnen magtig werden.

Indiense het geluk mogten hebben van UEd. Set me boven aen op de Igste van UE. Dordregt den 13 Jan. Mijn Heer, en hoog waerde Vriendt, UEd. Hadde ick meer, ick sond meer.

Ick zal getrouw waken , en alles zal voor UEd. Sonde dien arminiaen, daer UEd. Brieven van groote en geleerde is van mgn gad inge. Alles wat maer van VigHua ia , of meldt , Boek. Muys, daer een letter bijvoegde; dan of een visite, bg occasie tot Eotterdam,. Doen ick laesmael den Heer Advt en Fiscael de Her- toge sprak, en vroeg nae de papieren in de Eekenka- mer , antwoorde sgn Ed. Meruia was geligt, en nae sgn doot, niets te regte geraekt, jae dat dit een groote reden was geweest, waerom het Fiscaelsampt hadde aengenomen, op hope van sijn groote begeerte tot 's landts oudheden, nu voldaen te kragen.

Wete de weg nog de spraek tot dien doctor van Zyi tot Amsteldam. Misschien zal tot Oudewater nog een nestje schuilen. Hoe vlamme ick op Scaliger, Casaubonus etc. Nu men weet niet, wat de tijdt nog kan baren. Mgn suster en ick hebben een knaep als geadopteert, die uit sgn spaerspot dit zal wagen. Blgve in haest naer hertgrondige groetenis.

Gre- love dat de room al door andere eerst is afgestreken, en dat onder den Heer C. Sop ras wederom eens in den Hage mogte komen zal ick niet naerlaten , den Heere Hartoge te bid- den, om de papieren van de Rekenkamer te doorsnuiBPelen. Bg de voogden van 't sacraments-gasthuis alhier zal ick vernemen, of 'er yets is, die altemael mijne goede vrienden zgnde, mg niets zullen weigeren. IJets vin- dende, zal UEd. Be 2 oorsaken die UEd. Muys die te huis gaet, en wien 't scherp begint te begeven , schrijft seKs selden of noit brieven, maer onderteekentse gemeenlik.

Bij provisie gaet hier, volgens UEd. Voor handen zijnde beletselen gebieden mij dese af te breken , dog kunnen even- wel niet verhinderen, dat ick mij met veel herte teekene Mijn Heer, UEd. De brief uit den Hage, door de ordinaris gecom- mitteerde wegens dese stadt ter dagvaert gisteren door den President op 't stadthuis in 't geregt gelesen werdende, waer in onder andere inliueerde dat het werk van de mariniers niet voort wilde, en dat hij de schrijver des briefs noit de Leden met soo veel vijer hadde hoor en adviseren ; seyde daer op onse secretaris de Wit met een stemmig bakkus: Grrootmogende sien hoe de Leden van 't Parlament haer voorgaen, waer op alle goede luiden braef lachen.

Indien de wint bij den Hr. Annales Belglqaes des sciences, arts et de la littérature. Ihr BriefwecKsel von bis Barbeyrac, Histoire des anciens Traitez ou Recueil histo- rique et chronol. Une légere piqüre, et Ie titre doublé. Hispaniarum regum in Belgij provincijs, sub ductu ac moderamine Gailelmi et Mauritij.

Römiscben Alterthümer, fortgesetzt von J. Bible in duytsclio Vetus Testam. Het einde van het Ie is gebonden aan het slot van het 2e deel.

Aan het einde van het werk in HS. Tan, De Noormannen in Nederland. Geschie- denis huuner invallen gedurende de negende, tiende en elfde eeu- wen, met opgave van derzelver gevolgen, uit echte bronnen geput.

Bollload-llermet, De la BibUomanie. Bossenlas, De dericorvm cvm foeminis cöhabitatione, lici- tane ea sit an non etc. De idolatria contra Calvinom; De speciali Dei auxilio etc. Avec notices Uttéraires par J. Condities ende Articulen vau 't overgaen der stadt Breda. Extraet wt eenen brief gesonden van Breda den 6 Juny , tracterende alles 't gene daer gheschiet is geduerende de belegenngbe. De uvaehter brengende tijdinge van de nacht, d.

Brongham, Henry Lord, Works. Lives of philosophcrs of the time of George IIT. Rhetorical and lite- rary dissertations. Historical and political disserta- tions. History of the British con- stitution. Reproduction fac-simile de l'édition de Casslodoras Senator, Opera omnia. Jordaai Chro- nica de orig.

Luther, vennehrt mit vil scliQneu Gebetten u. Avec gravnres en bois , ancieunement coloriées. Nv eerst in nederlant- scher spraken. Lucius Anneus Seneca, vanden weldaden. Leerende den reebten aert van broederlycke liefde enz. Fraai exemplaar, f 6, — Érasme, TEloge de la folie.

Evangelie van Mattheus, vertaald in het land-friesch d. Cliviurum ut et Gelrorum Trans Isalanorum imo totius Belgii jure publico et pri- vato, moribus ac institutis. Met pL kL Stq. HcbbIb, Les monnments de lliisloire de Fnnce. Paris, — Johifs church to appease the burgers, which were in an uprore. Comelis Adriaeusen van Dordrecht, minne- broeder binnen die stadt van Brugghe.

Inhoud, ooc twee vermaen brinvon v. Lin- dius, aenden selven. Historie van den Kon. Van zijn hwon eu wonderlijke werken. Holland, Het ontroerd, of kort verhaal van de onlusten, oproeren, enz. Descriptiones Britanniae , Scotiae , eet. Moscoviae et Larii lacus. Met lijst der regeerders van G. Keuren van Gorinchem van en Kervyn de LettenhoTe, Histoire de Flandre.

Landtbrief des circols van der Ooy , met dess. Zeer zeldzaam, f2,50 Avec planches en couleur et au lavis, dess. Ton, Jakobaa von Bayern und- ihre Zeit. Acht Bücher Niederlandischer Geschichte.

Ménolres de la roine Margyerite pnbl. Mémoires de Frédéric Henri Prince d'Oraoge , qui contiennent ses eipéditions militaires, — Moll in zijn werk: Metuia de her- vormer en martelaar dei geloof 8 zegt , daarvan slecbts een exem- plaar te bebben gezien, namelijk dat beboorende aan de Kon.

Bibliotbeek te 's Gravenbage. Holland, van Zeeland en Heeren v. Oye, Animadver- siones ad consnltat. Mieris in Codice diploma- tico comit. Mirabeaa, de, TAmi des bommes, ou traite de la popu- lation. Museum, Belgisch, voor de nederduitscbe taal- en letter- kunde en de gescbiedenis des vaderlands. Gent, — Mythologlae Septentrionalis monnmenta epigraphica Latina. Nicolai was predikant te Hamburg; het werk is opge- dragen aan de Staten-Generaal der Vereen. Noavelles of brieven van staat van de Gezanten der Kepu- bliek der Vereen.

Nederlanden aan vreemde hoven. Van de jaren tot , gebonden in 14 hf. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. HoUandsche huis, bewerkt door Mr. Boergoensche Charters, — Partlealarltés curieuses sur Jacqueline de Bavière , comtesse de Heuaut publ. A rthur D inaux. Dey- lium, predicant tot Abcau. BelseBy IVederlandsehe » tot bevordering van den koop- handel na de meest afgelegen gewesten.

Bellsion, La, des Konakres en Angleterre. Par certain amateur de la patrie. Imprimé en Tan , pet. Beer en, goede vrunden Deze brief bevatte eene opwekking aan de Spaansclie Nederlanden, om de aartshertogen te verdrijven en zich met de noordelijke Nederlanden te vereenigen. Britain and Ireland, from the earliest to the present time. With a glossary of heraldic terms.

Avec 48 planches d'armoiries. Comme aussi ceux du Wallon-Brabant. Avec les tombes, cabinetz d'armes, épitaphes, etc.. Het schouw-tooneel des doods. Zie Le Long, Boekzaal, blz. Zooals men weet is deze Souter een der eerste geschriften die de hervorming hier te lande hebben bevorderd.

Vooral fraaie exemplaren zooals dit komen hoogst zeld- zaam voor, aangezien de meeste vernietigd werden. Eenige aan- teekeningen in HS. Ook de titel ontbreekt. Die Psalter des Coen. Nae die hebreeusche waerheyt ouerghesett, yerst int latijn doer. Hier is by gheset S. Athauasius Boexken , van J. Reuchlin wt den Griecksche int Latijn. Item t Boeck Ecclesiastes vanden voerschreuen Campen wtghelecht. Campensis, te Kampen ge- boren studeerde te Deventer en Leuven, werd hoogleeraar aan de hougeschool te Leuven en later te Venetië.

Op zijne terug- reis van Venetië stierf hij te Freiburg aan de pest, in Spelen, Zeven, van die wercken der bermherticheyd. In rijm ghemaeckt, en nu tot Aemstelredam opentlijck ghespeelt, A» Sprinsh-ader, Der redeD-ryeken, vervaet in verscheyd. Titel opgeplakt, f5,— De 88 eerste in houtsnede oudtijds ge- kleurd, de 6 laatste op koper gegraveerd. Nederlanden, — Acten en Resolutien van de Staten-Greu.

Agoalt , Histoire des commencements de la république aux Pays-Bas. Stoke, Melis, Rijmkronyk, met historie-, oudheid- en taal- knnd. Tabnla Itiueraria Feutingerana , prim. Ie retour de Texil de Baby- lone , iusques au dender saccagement de Jérusalem. Bergues sur Ie Zoom, Les marges supérieures des 5 premiers feuillets un peu restaurées. Tegner, Esala8, Samlade Skrifter. With the life of the author.

Letters to the Prince of Orange , 1 — Staupits von der Liebe Gottes, durch J. CL Coteraeos, De jore et privilegüs militom U. Werclaringhe , B reeder, van Don Diego de Piementel. Roemers, Honderd christelijke zinnebeelden, naar Georgette de Monteuay. Schinkel, 's Hage, Deels naar onuitgegeven brieven. Voitaire, Oeuvres complètes avec des remarques et des notes historiques, scieutifiques et littéraires. Williams , Roger , The actions of the Lowe Countries. Le titre un pen en- donunagé.

Woordenboek, IVederlandsch Placaat- en reehts- kandig» behelz. Holland, Zeeland en W. Woordenboek, VitlegkHndlg, op de werken vanF. Op den titel van dit stuk leest men: Ook is van eene vroegere uitgave van het werkje van Van Twist dan die van Commelin geen spoor overgebleven. Volgens Valentijn IV 1« stuk bl.

En vervolgens vermeldt hij de namen: Henrik Brants en Jan Bruining beiden met het jaartal Waarschijnlijk is dit jaartal een drukfout voor want in dat jaar zullen wij straks Van. Eede als drukker der Compagnie aantreffen.

Le titre un peu en- dommage'. Woordenboek; IVederlandsch Placaat- en rechts- kundig, behelz. Woordenboek , VitlegkHndig, op de werken van P. Het was den 14 Augustus , dat.

Twee maanden te voren den 17 Juni was Mr. Pieter Pauw, de water-fiskaal, tot censor der drukkerij aangesteld. Hendrick Brants schijnt als deelgenoot in zijne zaak te hebben opgenomen Jan Bruyning. In deBibliotheebder Leidsche Öoogeschool bevindt zich echter een bundeltje in. Lyste van 't Salaris vande respective Secreta- rissen vande CoUegien van Justitie soo hier op Batavia, als in de afgheleghea buyten Quartieren.

Tot Batavia gedruckt by Hendrick Brants Boeck- verkoper,. Zonder dagteekening , even als de drie volgenden. Het heeft , even als alle volgende drukken in 4to van Brants, tot. Lijste van 't Salaris der Notarissen. Taxatie van 't Salaris yande Procureurs.

Tot Bata- via enz. Generaal en Eaden tegen den particulieren handel, in dato 1 Juni Op een blad in plano. Ordonnantie voor de Chirurgijns in d. Waarschouwinghe van de goederen die in Japan niet gevoert mogen werden in d. Waerschouwinghe voor de Schippers en vordere Scheeps Officieren in d. Van het jaar behelst dezelfde bundel het volgende stukje , met een beter letter gedrukf dan de voorgaande doch zond«r naam van drukker. Placcaten aengaende de BegrS-ffenissen , Doodt- kisten, Nooders etc.

Item, Wegen 't verbodt der verkoopinge van Schepen aen Vreemde Natiën van denz. Batavia, Qedruckt in 't jaar Van den drukker van het volgende stukje wordt b j Valentijn geen gewag gemaakt. Hoewel Brants en Brnyning blijkbaar voor de Compagnie hebben gedrukt, geven zij zich niet de qualificatie van if boekdrukker der O. Placcaat wegens de betalinge der 20e Penninck der Schepen. Compagnie, in dePrince-straet, Het stuk is zonder gedrukte dagteekening , maar die van 9 Januari is er bijgeschreven.

Wij voegen hier ten slotte bij dat Valentijn nog als boekdrukkers vermeldt: Abraham van den Eden sic. Een nader onderzoek zal dit moeten uitmaken. Aangaande Riemsnijder vindt men een zeer weinig beteekenend bericht in het Woordenboek van Witsen G.

Dan , op die zaak wilde ik hier ter plaatse niet terug- komen. Mijne bedoeling op dit oogenblik is, het document publiek te maken, waaraan het zoo straks vermelde getuigenis is ontleend, en dat niet zonder litterarische en bibliographische waarde is. Onder eene kleine verzameling van autographen van Riemsnijder, die in mijn bezit is, komt voor eene Lijst van mijne uitgegeevene Werkjes , in Dicht en Prose, Misschien met de meeste , zeker met eenige , der op de Lijst voorkomende artikels heeft hetzelfde plaats als met de Galante Dichtluimen: Uit dien hoofde vooral dunkt mij , dat de mededeeling van het stukje belang heeft.

De lijst volgt hier letterlijk. Eenige der Vaersjes in de beide deelen van dat zelve werk voorkomende. Vaersjes in den Opmerker, N®. Hel en Hemel voor Frederik. Een dichtstukje uit het Hoogduitsch. Fabelen en Vertelsels naar de beste en nieuwste Hoogduitsche Dichters. In 's Graavenhage, bij J. Munnikhui- zen en C. Dichtlievende Kleinigheden, tot uitspanning van den Geest, ['s Graavenhaage , ]. Mijne Kleeding; of Oeconomisch Plan ter verkrijging van een rijkelijk inkomen.

Een schertsend Dicht- stukje. Eene jiaarvolging naar Weisze. Ode, aan mijne welmeenende Landgenooten. Ter bevorderinge van Mr. Ter Echtvieringe van den Heer I. Deensche Anecdote, in den Opmerker, Lucina sine Concuhitu , in 't Nederduitsch vertaald , met eene bijgevoegde schertsende Voorrede.

Voorrede voor den tweeden druk van dat stukje. Brief van Sibyla Utopia, over dat stukje. De Vrymetselaary der Vrouwen. Uit het hoogduitsch , Krijgsmans L'hombrespel. Memorie ten betoog enz. Een stukje uit de Lettres Hollandoises. Naar het Engelsch van Smollet. Droomen van eenen menschenvriend. Met eene bij- gevoegde verhandeling over dat onderwerp, met betrekking tot ons Land, door Mr. Verhandeling over de Eotkoortsen, enz. EUerbeck; naar het hoogduitsch manuscribt des Auteurs, met verschikkingen gevolgt.

Vrije aanmerkingen, op het Stukje N°. Nathan de Wijze, Tooneelspel naar het hoogduitsch van G. Eene vertaaling in het hoogduitsch van uitgekoozene prijsvraagen van den Oeconomischen Tak, ter plaat- sing in de Duitsche Journaalen. Het Groot Concert der Vorsten, Catechismus van den Oeconomischen Tak. Myn Heer, en hoog-geagte Yriendt, ' Uwe vriendelike groet is mg getronwelik overgebragt , en heeft mg die brenger niet weinig verheugt met te seggen xiit XJEd. De reden, waerom TJEd.

Hebbe verscheidene brieven van sijn handt, in voortgden aen den Hr. President Adriaen vander Mgle geschreven. Het eynde zg vrede en heyl voor haer ter eeren des allerhoogsten.

Wat dunkt TJ van de brandt van Witbal? Hy is van weelde, eer en staetsugt dronken , gemeenlik voorboden van een aenstaende verderf. Hoewel overal snuffele , daer meene wat te scbuilen ; dog vinde de nesten ledig, en gepluckt door den ouden Balen in sijn leven, die 't weergeven beeft vergeten; en nae syn doot is niets te vinden, maer alles in banden van seker advocaet albier soo sekerlik gegist wert, en mij door de soon van M. Balen meer als eens gesegt dog die boudt sig seer digbjes, en als jagbers om door de eygenaers, en die van 't Stadtbuis, niet tot overgave gevordert te werden.

Wat den domine aengaet; 't geen bg opgeeft is een regt 49 rommelsootje. Medailles hebbe ick niet ; wete oock niet boedanige by soekt, en of hij een kenner is. Geit wil ick 'er wel voorgeven , maer boe met bèm te handelen? De waerdg der brieven en geschriften, moet uit den den sic inhoudt der selven bligkken. Yan den inhoudt kan men niet weten als nae voorgaende ondersoek. Hier is niet aen te komen, of men most een reyse doen, ter plaetse, daer het wildt schuilt: Ten ware de besitters konden werden bewogen, om op 't besien eens over te senden.

Dog meerder swarigheit doet sig, nae mgn oordeel, op omtrent den Heer van Wellandt. By dien is met geit immers niet te doen. Ick en weet daer geen mou- wen aen te naegen. Mg is het humeur van dien Heer onbekent; en wie voor mg de weg zou banen. Hg is niet gansch onkundig van mgn soeken en snuffelen. Seker Predikant van Sijn WEd.

Indien de Heer Pro- fessor van Eek tot TJittregt , of de Heer Noodt tot Ley- den, yets op hem vermogten, dan wiste ick 'er nog eenige raedt toe ; dat zgn mgne speciale vrienden. Indien ick ijets van Politgken hadde,dat van dien Heer sgn speculatie was, soo konde men mal- kander overhandts helpen.

Immers alle redelike men- schen moeten oordelen, dat brieven van Eeformateurs besonder mg passen, als men sijn oogen op mgn pro- fessie en functie slaet. Denke oock bg mij selven, of het wel ondienstig ware, dat ick dien Heer seKs een beleefden brief schreeff; dog 50 dan komt me weer te binnen, datter gemant van aen- sien en ingang bg sgn WelEd. Yreese dat van uwen Bunr-heer niet zal komen. Belangende den wensch van den Heer Corn.

Dordregt den 28 Febr. De voorrede geeft 51 een kort oyerzicht van de gescliiedenis en den inhond der bibliotheek; wg laten haar hier volgen. Het was de onder-.

Het is gelegen ter znidzgde van het koor der St. Jans- kerk boven de consistoriekamer, sierlgk met fraai ge- welf gebonwd , en met marmeren en blauwe steenen be- vloerd.

Aan de linkerzgde bevinden zich gesloten kasten en lessenaars voor de meer kostbare boeken. Het geheel levert een pittoresk gezicht op en is ten volle waardig bezichtigd te worden door de bezoekers der aloud ver- maarde kerk. Sedert de boekerij van eene kerkelgke eene openbare gemeentelgke inrichting is geworden, is de ingang van buiten aangebracht tegenover de tegen- woordige kosterswoning.

Belangrgke bg zonderheden schgnen aan de latere lot- gevallen der Bibliotheek niet verbonden te zgn. Walvis, Besclirijving van der Goude, blz. Zijne mededeelingen betreffende de Bibliotheek bevatten evenwel zoo vele tegenstrijdigheden, dat het niet wel mogelijk is daaruit eene geschie- denis der Bibliotheek zamen te stellen. Men mag de hoop koesteren, dat de Commissie belast met het inventariseren van het oude Stads- archief daarin de noodige bonwstoffen zal vinden, die zoowel over de Bibliotheek als over de eerste Goudsche boekdrokkerijen meer licht knnnen verschaffen.

De boe- ken van de 16e en 17© eeuw vormen verreweg de meer- derheid. Daaronder bekleeden de godgeleerde , kerkhisto- rische , natuur- en geneeskundige werken de voornaamste plaats. Daartoe behooren ook de enkele handschriften, die zoowel uit kerkhistorisch als letterkundig oogpunt alle aandacht verdienen. Sedert is men er op bedacht geweest de voortbrengselen der Goudsche drukpers van de 15e eeuw te verzamelen', benevens de geschriften over Gouda zelve, hare instellingen, gebouwen, beroemde mannen, enz.

De inrichting van den tegenwoordigen catalogus zal voldoende blyken uit de Inhoudsopgave. Het Alphabe- tisch Eegister zal het gebruik gemakkelgk maken. Op den naam Gouda wordt daarin verwezen naar de ge- schriften op Gouda betrekking hebbende, die in den Catalogus voorkomen. Bg de werken der 15e en 16e eeuw zy n de namen der uitgevers of drukkers gevoegd , terwijl deze ook vermeld worden by alle boeken te Gouda gedrukt. Het was eene inzending van den boekhandelaar E.

Steiger te New- York, die door zgn nitgebreiden handel en de zamenstelling van vele bibliographische werken sedert jaren zich ook eene En- ropesche vermaardheid heeft verworven. With index and appendice. In dit belangröke werk geeft de S. Deze verzameling bedroeg Nrs. Ook van deze verzameling is op kosten der ge- noemde Vereeniging een vrij goed bewerkte Lijst gedrukt.

Aldus zgn titels gecatalogiseerd. Met een oogopslag wordt men daardoor bekend met de periodieke literatuur van ieder onderwerp van wetenschap, letterkunde, handel, në verheid, enz. Aan het einde bevindt zich een over- zicht van de bladen , enz. Het blgkt hieruit dat in de Vereen. Archlv fiir die zeichnende Künste mit besonderer Beziehung auf Kupferstecher- u. Naumaun, nnter Mitwirkung v. Bekker, Balthasar, Die bezanberte Welt: Fraai exemplaar, f2,50 Het werd bij vonnis te Leiden verboden , en de schrijver met eene boete gestraft.

Histoire de Pierre de Provcnee et de la belle Mague- 1 lonne; Hist. Bloem-hofkeD , 't Geesteiyck , beplant met veel lieflijcke bloemkens , van verscheyden coleuren , tot dienst van alle liefhebbers der cautycke soetgeurigheydt. De titel van het eerstgenoemde werkje opgeplakt. Dizionario biografico dei maggiori storici contemporanei di ogni nazione. Frovinces , towards the kings of Great-Britain: The interest of England in the present war with Holland.

By the anthor of the Datch nsnrpation. Zeldzaam; komt noch in Muller's noch in Meolman's Famflett«ncatalogus voor. Naar het Fransch v. Hermilly en la Harpe d. Catalogoe, A, of the damages for which the English demand reparation from the United Netherlands. As also a list of the da- mages, actions, and pretenses for which those of the Unit. Ne- therlands demand reparation and satisfaction from the English. Cats» Jac, Fatriarcha bigamos, cui H.

Grotii Historiam Jonae jnnxit C. Chaassler, Hector, l'Enfant Jésus, on Ie fils sans père. ColleccloB de los viajes y descnbrimieatos que hicieron por mar los Espanoles desde fines del siglo XV, con varios documeutos ined. Teghens de calamnien , ter saecken vande diJSerenten , tosschen lieüluydeii ende eenighe vaude gbemeente aldaer.

Correspondance du Marquis de Ferriol, avec nne intro- dttction par E. Niderlendischen veijagten Christen, in der Stat Frankfurt am Meyn die offentl. Predigt verstattet, und auss was ursachen ihnen nachmahls soluhes verbotten worden ist. Polla- num aus Flandem. Reformirten auss- lendischen Kirchen zu Frf.

En tont 12 vol. Deventer Schriif Almanach op dat jaer Alexander die Groote wel bekandt Sal in Martio sich erklaren, Mavors sal bederuen syn landt Dat Pallas wolde rustich bewaren etc.

Practica op dat jaer Magi- rum physicum vnde Astronimü {sic d. Op den titel een gezicht op Deventer, en eenige andere vignetten in houtsnede tusschen den tekst. Óp de laatste bladzijde een «Le- demanneken". Ohont de Wapenaert, Ev. Erzah lende Dichtungen des Die höfischen Minnesinger und Meister des Het werk bevat bovendien veel merkwaardigs voor de kunst- geschiedenis in het algemeen, en voor die van Vlaanderen in het bijzonder.

Everaerts, reétaurateur de ce monument. Exportulatlon , A seasonable, with the Netherlands, declaring their ingratitude to and the necessity of their agreement unlA the common-wealth of England. Fnite honteuse des ministres Luthériens d'Allemagne refasants d'entrer en conférence avec un Père Jesuite. Gersaint, Catalogae raisonné de toutes les pièces qui forment Toeuvre de Rembrandt, avec les augmentations p. Cum indice nominum et rerum.

Niderlands Bescbreibung , in welcher aller darin begriff- uen LandtschafEten u. Aufgang erklart wird, verteutschet durch D. Description de tout les Pays-Bas , trad.

Inferioris Germaniae regionnm des- criptio , interpr. Adjectisque snpplendo et illus- trando Guicciardino nonnullis additamentis. Catalogue des productions de la sciilpture, de la peintore et de la gravure relat, h Thistoire de la France et des Fran9ais. Together with severall remarks npon the present, and conjectures on the future states of affaires in Europe, especially as relating to this republic.

Jesnites, Les, criminels de leze Majesté dans la theorie et dans la pratique. Johannes de Leydis, Chronicon Egmundanum s. Annales regalinm abbatnm Egmundaisium , eic.

Juweel, Const-thoonende , bij de loflijcke stadt Haerlem, ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht. Met al de platen van de intochten, blazoenen, enz. Llggeren, De, en andere historische archieven der Antwerpsche Sint-Lucasgilde , afgeschreven en bewerkt door Ph. Ton , Jakobaa von Bayem und ihre Zeit. Vrouwe van Maestricht ende van den oorspronck des Stadts , enz. Sedulius , ouergeset door C. De fendis CHvensium vel Zutphanien- siom more concessis.

Marratlve , A troe and perfect , of the late terrible and bloody morther of Sr. Edmondberry Godfrey, on Thursday 17 Oct. IVotes sur Ie Concile de Trente touchant les points les plns importans de la discipline écclesiastique recueillies par E. Rassi- cod; des conférences tenues par de Caumartin, Bignon e. Dictionnaire des ouvrages rel. Enrichi dn Répertoire des bio-bibüographies génér. Zie over den schrijver: RaTaiilae redlvivas, being a narrative of the late tryal of Mr.

Mitchel, who was executed 18 Jan. Correspondances espagnoles — Hierin ook eenige stukken belangrijk voor de Nederl. RenionstraDee au Roy de France sur la remise des places maritimes de Fltuidres entre les piains des Anglois.

Reystost, Hacheiyke, van Jacob Jansz de Roy, na Bor- neo en Atchin, ondemoomen in , door den reysiger selfs opgesteld. Ouvrage fiusant suite au peintre graveur de Bartsch. IX en X zijn bewerkt door G. RomaDS, LI, des sept sages, nach d. Ie, Notitia marchionatus Sacri Romani imperii, h. Satyr, A, against hypocrites. Schoatheete de TervareDt, de, Inventaire gén. Sichem op iedere bladzijde. Met fraaie plaatjes en de melodien. Een weinig met watervlekken.

State, The present, of Christendome and the interest of England, with a regard to France. Stevln, Slmon, Hypomnemata mathematica. Wherein the declaration of His Majesty is vindicated, etc.

In answer to a dutch treatise entituled: Considerations upon the present state of the United Netherlands. A further justification of the present war etc. To hooape kalllnge manges den swarten meyster onde sinen knegt. In den darden druk on allemool mislukt. Zie Muller's Catalogus van pamfletten N®. Barzaei Belgae e Soc. Xa- verii in India Socii. Iten, un exambre de los falsos milagros con qae Maria de la Visitacion.

En casa de Ricardo del Campo. Veldio, Gerardus Gauw sculpsit Histoire monetaire de la ville de Bois-le-duc. Vlnceney , Mirabile opusculum Sancti Vincencij ord. Panzer haalt slechts een enkel werk aan door dezen drukker gedrukt. VIncenzo, Maria, di S. Seconda speditione all' Indie Orien- tali, etc. Eene houtsnede op den titel. Herrschaft des deutschen Ordens. Voorgnydinge, Cleriyke, aller tafel- gerechten, onderwij- sende hoe allerhande spijzen, zo wel op de vork, als zonder de zelve, aardiglik konnen voorgesneden, en iu bequame ordre om- gedient worden.

Sliugelandt, Pieter Steyn en Laurens Pieter v. Wael, Franc, de, Keuck-offer ofte practijcke des gebeds. Taa, Gcnudi Mantimn s. Walsh, Histoij of the atj of DaUin, from the earliest aooooiits to the present time.

Cajas responaoriae etiam inaertae. Lettres — 43 avec les reponses de 6. Mariam filiam aeri inscripta. Williams , Roger , The actions of the Lowe Countries ed. De titel een weinig beschadigd. Herrschaft des deatschen Ordens.

Laatste lijst van Ne- derl. Warande der dieren; Vernieuwde gulden winckel; Helden Grodes; Heerlyckheid v. Toorsnydinge, Cieriyke, aller tafel- gerechten, onderwij- sende hoe allerhande spijzen, zo wel op de vork, als zonder de zelve, aardiglik konnen voorgesneden, en in bequame ordre om- gedient worden.

Slingelandt, Pieter Steyn en Laurens Pieter v. Walsh, History of the city of Dublin, from the earliest accounts to the present time. Annals, antiqnities , ccclesiast. Tleofortias Wlcquefort , J. Cujus responsoriae etiam insertae. Lettres —43 avec les reponses de G. Williams, Roger, The actions of the Lowe Countries ed. Lectiones memoratiles et reconditae cent. De aures Christiani V comu. Ylaenderen ende voorschriften van hunne brieven.

Met fraaie af- beeld, der zegels, fol. A series of origin. Een weinig met water vlekken. Zeass, K», Die Deutschen u. Tan, Codex Batavus, waarin h. Holland, Zeeland en de Generaliteit. Met Ver- volg d. Petrus Bloccius, tot voor eenige jaren bijna geheel in het vergeetboek geraakt en bijna door niemand vermeld , is in de dertig laatste jaren geen onbekende onder ons.

Kist heeft in de aan- dacht zóó op hem gevestigd, dat hij niet licht weer vergeten zal worden. Men herinnert zich immers des hoogleeraars opstel over Petrus Bloccius in het Neder- landsch Archief voor Kerkelijke Geschiedenis, Il , bl. Dit is echter niet het eenige, dat Bloccius geschre- ven heeft. Uit het zoo even genoemde geschrift blijkt toch, dat hij nog meer heeft uitgegeven, namelijk: Oor- spronkelijk in het latijn , , daarna overgezet in het Nederhndsch en te Kampen uitgegeven in Een boekske van de Pausche tweedracht.

Wellicht komt vroeger of later een van de genoemde geschriften onverwachts voor den dag. Misschien is echter ook alles voor altijd verloren gegaan. Maar niemand vermoedde , dat er ndg een geschrift van Petrus Bloccius genoemd kan worden, en wel één, waarvan althans één exemplaar bewaard is gebleven. Werkelijk kunnen wij op zulk een geschrift wijzen. Het behoort tot die soort van schriften, waarover Dr.

Daar vindt men het een en ander medegedeeld over boekjes , die voorschriften bevatten aangaande de wellevendheid, en bepaald ook een en ander uit een boekje met den titel: De titer luidt aldus: Praecepta Petri Bloccii ; formandis puerorum mori- bus perutilia.

Petrus Bloccius ad filium suum Jacobum Blocciura. Daaronder deze zes regels: Et Christum, et mores mi fili discito, et artes His sine nam vita est mors mihi crede mera. Ut vagus Aegides labyrinthia tecta reliquit ' Nadere bizoiiderheden over deze titels bij Kist, t. Excudit Joannes Matthiae in fossa. Nu volgen op twee en twintig bladzijden eeiie menigte levensregelen, met het oog op allerlei levenstoestandeu en levensomstandigheden , van de allergewichtigste tot de meest alledaagsche , altemaal voorschriften ,voor knapen of jongelingen, geheel ge- schoeid op de leest van het midden der zestiende eeuw.

Men leert er dien tijd goed uit kennen. Hij spiegelt zich af in deze disticha, waarin over alles wordt gehandeld , dat slechts eenigszins gerekend kon worden tot het gebied der wellevendheid, tot de wellevend- heidskunst, te behooren. Ten laatste wordt alles besloten met de woorden: Finis libri Petri Bloccii morum praecepta continentis et in usum iuventutis Leidanae conscripti ac editi.

Uit het bovenstaande blijkt, dat Petrus Bloccius in te Leiden werkzaam was. Ook wordt er ten volle door bevestigd hetgeen de hoogl. Hoe veel meer zou hij hebben kun- nen zeggen , indien hij de meer dan disticha had gekend, waarin Bloccius zijne levensregelen voor de Leidsche jeugd in het algemeen en voor zijnen zoon Jacobus in het bizonder mededeelt! Ook schrijft de genoemde hoogleeraar, bl. Antwerpen en andere steden komen er voor als plaatsen, waar hij verkeerd had of meer of min gemeenzaam bekend was.

Zonderling is het en jammer tevens, dat van Leiden alleen nergens eenig gewag gemaakt wordt. Deze Fraecepta Petri Bloccii verdienen wel eene 59 nadere beschouwing. Petrus Bloccius mag voortaan ook genoemd worden onder de Latijnsche Dichters van Nederknd. Het exemplaar van de Praecepta, dat vdör mij ligt, is het éénig bekende. Het is afkomstig uit de biblio- theek van prof. Op den catalogus zijner boekerij Brux. Utrecht, October , J. Hiermede erkende hy het groote aandeel van den heer Campbell aan de zamen- stelling der Monuments, En geen wonder, sedert jaren werkten zy zamen om dit moeielykste gedeelte onzer bibliographie tot klaarheid te brengen, en tot wetenschap t6 maken wat vroeger duister was en door tal van gissingen beheerscht.

Eerst toen de typologie der 15e eeuwsche drukkers in Nederland door de afbeeldingen in de Monuments zoo volledig mogelyk was vastgesteld , kon er aan gedacht worden een juist en volledig over- zigt te geven van de talrgke voortbrengselen hunner persen.

Dit werk heeft de heer Campbell thans ten einde gebragt en begroeten wij in de onlangs versch'e- nen Annales de la typographie Néerlandaise au XVe siècle. Het werk bevat in de eerste plaats in alphabetische orde, met talryke verwy zingen, de volledige titels van al de tot dusverre bekende boekwerken hier te lande Noord- en Zuid-Nederland verschenen in de 15e eeuw tot en met het jaar , met vermelding van naam en woonplaats van drukker, jaartal, formaat, getal bladzyden en regels op iedere bladzyde en houtsneden, en verder de geheéle collatie voor zooveel de boeken door 61 den schrgver zelven zgn gezien, of wanneer hem die door bevoegde hand is verstrekt.

Bg iederen titel wordt vervolgens verwezen naar de plaats in de Monumenta typographiqinea waarop de typen van het beschreven werk te vinden zyn, terwgl in eene aanteekening wordt medegedeeld waar zich exx. Wanneer men nu in aanmerking neemt, dat verreweg het meerendeel dier boeken vóór gedrukt geen naam van plaats of drukker en jaartal dragen en dat deze alleen door naauwkeurige vergelijking der letter- soorten en andere kenmerken kunnen ontdekt worden, dan zal men zich eenig denkbeeld kunnen vormen van den grooten en veelom vattenden arbeid die hier tot stand is gebragt.

Niet alleen wordt hiertoe vereischt een ge- oefend oog en juiste blik, maar vooral ook een uitge- breide kennis van de letterkunde, zeden en gewoonten der middeleeuwen en een scherpzinnig oordeel om die kennis aan de bibliographie dienstbaar te maken. Bg eenige der I5eeeuwsche drukkers toch doet zich het merk- waardige verschgnsel voor dat slechts één werk van hen bekend is, of da. Het is dua zeer waarschgnlgk dat een aantal hunner druk- ken nog verborgen ligt.

Voorts komen in de AnnaJes eenige titels voor overgenomen uit catalogussen of ari- dere opgaven die alleen daaraan de opname te danken hebben, maar wier bestaan zeer problematisch is.

Overigens is bg de geheele zamenstelling van het werk de autopsie tot beginsel aangenomen en als regel gesteld verder niets op te nemen wat niet op wetenschappelgke gronden kon worden aangevoerd.

Yan daar ook dat de naam van Lourens Koster of Coster in het werk niet voorkomt en er van de zoogenaamde Haarlemsche aanspraken, die trouwens ook reeds door de grootste voorstanders daarvan worden prigs gegeven, met geen woord gesproken wordt. De weinige drukken aan die Haarlemsche drukkerg vroeger toegeschreven worden thans door den heer C.

Aldus ontvangen wij een vrg volledige opgaaf van hetgeen de drukpers in elke stad leverde, het zijn de fondscatalogussen van drukkera, die ons een duidelijk overzigt geven van hunne meer- dere of mindere werkzaamheid, van den aard hunner uitgaven enz.

Den grootsten ondernemingsgeest treffen wg aan te Deventer, Antwerpen en Leuven, waar Jak. Met belangstelling zal men deze lasten doorloopen, die tevens een duidelijk overzigt geven van de beweging op letterkundig gebied in Nederland in de laatste 30 èi 40 jaren der 15© eeuw.

Enkele uitgevers zooals J. Leeu te Grouda en te Antwerpen een aanzienlek getal Neder- landsche boeken aanwezen. Het is bekend dat de inhoud der 15« eeuwsche boeken zich hoofdzakelyk bepaalt tot onderwerpen van godgeleerdheid, zedekunde, mystiek, levens van heiligen, nitgaven der latgnsche classieke schryvers, latynsche spraakkunsten en schoolboeken, maar niet weinigen behandelen ook kanoniek en gemeen regt, algemeene geschiedenis in den vorm van cronyken , terwgl men reeds eenige zoogenaamde belletristische uit- gaven ontmoet in den vorm van gedichten en ridder- romans.

Deze knappe tranny wil haar lul niet missen 2. Voor deze lekkere gast gaat toch ieder kontje open 3. Erotisch tongen en pijpen 4. Vele sexy T Boys laten hun piemels spuiten 5. Met verschillende dildo's masturbeert hij zich anal. Gespierde tattoo bad boy masturbeert voor de camera.

Trots showt hij zijn maagdelijke kontje en trekt zijn pik stijf. Sexy kontje in jockstrap ligt klaar om te spelen. Klaar om lekker geneukt te worden en vol sperma gespoten te worden.

Een harige kont wipt op een lekkere paal. Na geile orale sex plaats hij zijn harige kont op die lekkere paal en begint te wippen.

Zijn tong gaat van zijn mond, naar lul,in kont. Deze lekkere homo is dol op orale seks. Zijn tong glijd eerst in zijn mond, daarna om zijn lul en ook nog in zijn kont. Dan begint hij die aars te neuken. Gespierde kerels pijpen voor de spiegel.

Gespierde kerels pijpen voor de spiegel, dus dat is dubbel genieten. Een lekkere pik groeit dik in dat mondje. Gespierde gast speelt met zijn dikke knuppel. Een lekkere gespierde gast trekt zijn kleren voor je uit en laat zich uitgebreid bekijken. Hij neemt zijn dikke knuppel in zijn hand en begin te rukken. Gay stelletje heeft orale sex voor de camera.

De jongens zijn nog een beetje nerveus voor hun eerste gay sex video. Dit gay stelletje heeft orale sex voor de camera en dat is moeilijker dan met zijn 2. Gay opas slikken sperma. Een huiskamer vol hetero jongens genieten van gay orgie. Een huiskamer vol hetero jongens genieten van gay orgie en krijgen betaald. Ze vinden het kontneuken wel heel erg lekker, dus eigenlijk zijn ze toch bisex.

Homo sm kale spleet

  • Uit den Hage schrift my, dat daer is een geschre- ven Crongk van de Heeren van Heusden, die tot mg- nen dienst is, als ickse seKs wil komen halen. Eenige liederen met de muziek.
  • DIKKE KUTLIPPEN SCHOONMOEDER NEUKT SCHOONZOON
  • Behaardekutjes natkutjeVrouw zoekt grote lul lik me kut


Wittichins, C, De nsu et abusu Tabaci. Nieuwe en naauwkeurige verhandeling van den tabak enz. De Tabak in desz. Door een oud' Hollandsch' tabaks-handelaar. Bisschop,' Handleiding voor de Tabaksteelt. Cultuur en bewerking van de Tabak op Java. De Tabaks-kultuur op Java. Eenige liederen met de muziek. Ensemble la quantité d'bérétiques , lesq. Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments.

Des Nibelungen, saga mérovingienne de la Néerlande. Als mede eeuige geslachtsboomen der adelijke, aal-oude, en aanzienlijke heeren-geslachten van en in Dordrecht. Preussen gefiihrten Verhandlungen die erste Theilung Polens betreffend. Auss jrer Sprach trewlich verteutscht. Noyt voor desen in druck geweest. Delf, — Box, J«lin, Chronicles of the castle of Amelroy, or Ammer- zode; with some uotices of the ancient barons.

Volgens eene aan- teekening op bet schutblad is de schrijver, waarvan nog een ander soortgelijk werkje bestaat, getiteld: Himne en Thonneur de Ia ville de Leyde, waarscliijnlijk de overgrootvader van den dichter en geschiedschrijver Grerard Brandt.

Brlefweehsel zwischen Schiller n. Goethe in den Jahreii — herausgeg. Emsten marckgraef te fiaden, enz. Broyloft Dichten, Verscheyden, ende Liedekens, ghe- dicht ende ghecomponeert by verscheyden gheesten, enz. Heinsius Theocritus k Ganda , P. Mysteries of state and govemmeut in letters of illnstrious persons, a. Carleton tijdens zijn verblijf te 'sllage, — , en andere stukken betreffende de Nederl. Een weinig bevlekt en een stukje van het laatste blad van den inhoud afgescheurd. Recueil des chartes du prieuré de St.

CeremoDle-boek , Het groot, der beschaafde zeeden, wcl- leevendheid , ceremonieel en welvoegende hoffelykheden Chronik, Oberrheinische , alfeste bis jetzt bekaimte, in deutscher Prosa. Compte-rendn du Congres des sciences géographiques, cosmo- graphiques et commerciales tenu k Anyers, 14 — 22 aoüt Gedichten, verzamelt uit zijn theologische werken. Of- schoon het geplaatdrukte titelblad vau het 3e deel der Theolo- gische werken van C. Corpas scriptorum historiae Byzantinae.

Declaration of the cavses mooving the qveene of England to giue aide to the defence of the people afflicted a. Eene hoUandsche vertsding hiervan.

Hendrickz; ook deze komt zeer zeldzaam voor. Op den titel een gezicht op de stad Deventer in houtsnede. De randen van een paar bladen eeu weinig met worm. DIseoars veritable snr ce. Studiën zum Leben des Dichters. Hij haalt daarbij aan de uitgaven van Antw.

De dichter was een zoqn van den amsterdamschen boekdruk- ker J. Gesprache über Deutsche Dichtungen und Dichter. Die höfische Minnesinger u. IX, nee non Gothica saec. A brief handbook to the national archives. Eynden, van, en van der fVillisen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkonst , sedert de tweede helft der 18e eeuw.

Zeer fraai exemplaar van een boek dat men in nederlandsche bibliotheken hoogst zeldzaam aantreft. Geschiedsangen , Nederlandsche, naar tijdsorde gerang- schikt en toegelicht door J.

Maurits prince van Orangie enz. Zeer fraai exemplaar, maar de randen van een paar platen een weinig gerestaureerd. Evans, An Mstorical and descriptive acconnt of the caricatiires of J.

Sacro Bosco in tract. Claillaame, Histoire de Torganisation militaire sous les ducs de Bourgogne. Camphuys f was eerst geheimschrijver van den gouverneur-generaal Maatsuyker, later Opperhoofd van Ja- pan, Raad van Indië, Gouverneur-Generaal, enz.

Bovenstaande levensbeschrijving komt niet dikwijls voor. Harlelan Hiscellany , The, or, a Collection of scarce, curious , a. In deze uitgave zijn al de stukken chronologisch gerangschikt. De schrijver was lid der delftsche rederijkerskamer, en diende in de garde van prins Maurits. Hoogendorp , Spel der intrede van wWy rapen geneught" Bestaandèin boertige bruidlofs levertjes en vermaakelyke minne-digten. La Haye, — Fevret de Fontette Barbean de la Bruyère, L. Benige stukken in handschrift.

Luiken, zeer belangrijk voor de kennis der zeden en gewoonten op het einde der 17e en in het begin der 18e eeuw. Martin, E plication de divers monumens singuliers, qni ont rapport k la réligion des plus anciens peuples. Avec texte par C. Messen , Lateinische a. Griechische , aus dem 2n bis 6n Jahrbund. Leu , tegen den Heer Officier van justitie te Haarlem over den eigendom van het Paviljoen.

De voorrede is eigenhandig door den schrijver geteekend. Minne-kand ofte Philosophie der liefden, uyt frans vertaalt door J. Bedenckingen over het uitleggen enz.

Mnseum, Belgisch, voor de Nederduitsche tael- en letter- kunde en de geschiedenis des vaderlands, uitgeg. Netiierland iiistorlan , Tiie. Davison, secretary of state a. Olipodrlgo ofte Dordrechts vermakelycklLeydt, bestaende in soet-vloeyende liedekens.

Een nieaw droevig liedeken , van Chris- toffel Fabritins, hoe dien vromen Martelaer om de religie binnen Antwerpen verbrandt is. Martinez de la Rosa. Parthenopeas van Bloys, Ouddietsche fragmenten, kri- tisch uitgegeven met inleiding en glossarium door J. Kleine Schriften zur Geschichte d. Manridns tot Gouverneur, 12 Mei Syn vorstlicke doorluchtigheydt, ter eeren, en de ingeseteuen der landen ten besten. Een weinig met water en een wormsteek.

Rei agrariae auctores legesque variae, ed. Rigaltii notis et Glossario. Gedrukt op het eiland der verliefde, — Alsmede eenighe soete sangvaersjes.

Wt den hoochduytschen , enz. Mijnheer de Bedacteur, De beroemde, de beruchte Onno Zwier van Haren behoorde tot de bibliofilen, tot de boekverzamelaars m kenners. Bij al de ongelukken welke hem zijn yerkomen heeft het hem voorzeker bijzonder leed gedaan tot tweemalen toe zijne boekerij , door brand , ;e moeten verliezen.

De rijkdom dier verzamelingen s eenigermate op te maken uit den brief welken hij n December schreef aan R. Zie hier een aSschrift van dien brief: La dermère que j'ai TpetAw. Fagei un seul Manuscrit de cette Bibliothèque valait toute sa prétieuse collection.

Grand Père Adoptif Guillaume de Haren , mort presque nonagénaire. Fagel passoit chez un parti dans 23 [a Republique pour un bon homme, et chez les iutres comme un homme qui sous une feinte sim- plicité cachoit une ambition démésurée. Bernard avec TArchiprêtre Hoynck de Papen- drecht, celui-ci après m'avoir demandé cent choses sur la vie privée de Mr.

Fagel dont il savoit que j'étois connu , me dit: Pardonnez Monsieur è, un Vieillard ce bavardage, mais vous me paroissez aimer les anecdotes, et vous êtes digne par lè.

Monsieur Wolvega, Votre tres-humble et ce 17 Décembre Amsterdam , oü il s'est arrêté une couple de jours. Ainsi Monsieur, ce sera s'il vous plait pour la pre- mière vacance , qu'il reviendra ici. Schotten, Franschen, Italianen, Spanjaar- den en Portugeezen, het eigendom der Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage geworden met de overige handschriftelijke nalatenschap van den bekenden £yk- lof Michael van Goeus, die bij zijn vertrek naar het buitenland in Juni den naam zijner moe- der Cuninghame aannam en van dien tijd af tot aan zijn dood 25 Juni , eerst in de nabijheid van Bazel , later te Dresden en eindelijk op het graaf- lijk slot te Wernigerode zijn verblijf heeft gehouden.

Ulm, , wordfc in dl. Eeeds vroeger had ook de bekende G. StoUe, die in Friesland bezocht, van deze bibliotheek gesproken in zijn reis- journaal , dat in het Allg.

Zeitschrift für Geschichte , Berl. Ook Pierre Yvon , de opvolger van J. Door de nasporingen van den heer W. Eekhoff, archivaris-bibliothekaris van Leeuwarden blijkt het , dat de eigenaar dezer biblio- theek was Gustaaf Carlson , Graaf toe Borringe , Heer van Lindholm. Hij huwde omstreeks dien tijd met Isabella Suzanna Baronnes thoe Schwartzenberg, die een aanzienlijk vermogen ten huwelijk bragt.

Aange- zien de weduwe nog tot leefde, blijkt het niet waarom reeds in de bibliotheek verkocht werd. De catalogus der bibliotheek, die voor ons ligt, is getiteld: Bibliotheca Carlsoniana regum et princi- pum oculis digna, multo studio, judicio et labore collecta, ad diem 19 Oct. Het is een zwaar boekdeel van blz. Zij bevat weinig of geene zeld- zame en kostbare werken, zooals in de bibliotheken van de Thou, Hohendorf, van der Marck en anderen vooral op het laatst der 18e eeuw, voorkomen, maar daarentegen de Iseste werken op historisch en ge- nealogisch gebied van de 16® en 17® eeuw, terwijl de andere wetenschappen geenszins verwaarloosd zijn.

De fransche en italiaansche litteratuur is er zeker het best in vertegenwoordigd; de nederlandsche zeer weinig. Het is de bibliotheek van een aanzienlijk en bemiddeld man, die genoeg belang stelde in wetenschap en letteren om het beste en nieuwste wat daarvan in ieder vak verschenen was, te ver- zamelen ten nutte van hem zelven, en zijne vrien- den.

Dergelijke bibliotheken werden nog tot in het begin onzer eeuw hier te lande in grooten getale 1 Een ex. De catalogus is, zooals het meerendeel der cata- logassen van dien tijd, met niet veel zorg geredi- geerd; de titels der boeken zijn zeer kort opgeschreven, de formaten afzonderlijk; van naauwkeurige systema- tisering maakte men , zelfs bij belangrijke boekerijen , toen weinig werk.

Met een enkel woord is reeds in een vorig N°. De heer Ekama vat hier. In de korte voorrede deelt hij mede dat hij ge- tracht heeft alles te geven wat geschreven is over de geschiedenis en zeker ook topographie van Haarlem zelve en hare omstreken, en over enkele personen die op de eene of andere wijze in deze stad eenigen naam hebben verworven.

Het meerendeel der beschreven geschriften berust in de verzameling van Dr. Het werk is zonder twijfel eene hoogst belangrijke bijdrage tot de lokale bibliographie , de ijver van den verzamelaar spreekt uit iedere bladzijde en niet alleen de Haarlemsche, maar alle bibliographen moeten hem dankbaar zijn voor den geleverden arbeid. De catalogus van den heer Ekama is on- tegenzeggelijk vollediger, aangezien de Bibliografie van Dr. Intus- schen was de heer E.

Daar de schrijver ons bij het 2° stuk een zaak- en naamregister belooft, is het nog moeijelijk de methode der bewerking te be- oordeelen. Zal dit zaakregister naar de onderwerpen gerangschikt zijn, zoodat het een duidelijk overzigt geeft j b. Is zij het meest ge- schikt voor groote verzamelingen van pamfletten over algemeene vaderlandsche geschiedenis, bij lokale biblio- graphie kan zij niet zoo goed aan haar doel beantwoor- den , daar deze een aantal niet contemporaine geschrif- ten ifioet opnemen, welke in chronologische orde naar het jaar der uitgave zeer misplaatst zijn.

In dezen catalogus waar de chronologische orde naar de jaren der uitgave gevolgd is, had eigenlijk het eerste boek met datum te Haarlem gedrukt, als merkwaar- digheid de lijst moeten openen. De lijst der Haar- lemsche drukkers, die nu niet zeer gemotiveerd, op het jaartal wordt vermeld, had dan eigenaardig kunnen volgen. Voor zoover de schr. Van harte wenschen wij den schrijver moed en krachten toe het werk spoedig te voltooijen , dat als blijvende vraagbaak voor Haarlems geschiede- nis en topographie steeds zal gewaardeerd worden.

In het meerendeel der exx. Vervolg van DL 1. De Heer Nenremberg hadde mg hope gege- ven, datwe UEd. Het is mg oock wel leed , dat bg migne te mg-reise nit Noort-Hollandt, d'eer niet hebbe konnen genieten, om UEd. Moeste spoed ma- ken, en haesten t'huis te zgn.

Ben van oordeel, in- dienwe den anderen eenige nnren met vrugt over onse liefhebberg znllen spreken, het voor af diende bestemt te worden; wanneer het best, UEd. Op mgne gemelte regse hebbe niets opgedaen. Dien onden Heer tot Alkmaer overleden zgnde, hebbe mg aen sgn huis vervoegd, om sgn soon aen te spre- ken, dog dien niet gevonden, overmits buiten de stadt was.

Tot Oudewater berusten de papieren van P. Scriverius , onder een descendent van hem, dien selven naem dra- gende, en soo ick meene aldaer Secretaris, dog, nae men hem mg beschreven heeft, superstitieus vast hou- dende, en vies aen die papieren. Ie Fort mg beleefdelik aenboodt, dog van mg wederom met beleeftheit wierde afgeslagen, waer van sedert be- rouw hebbe gehadt; niet alleen om dat de handt van Niëllius niet en hebbe, nemaer oock om dat dien Helt seer hoog bg mg te boeck staet. Ie Fort te ontmoeten, bidde, nae opoffering van mgn bereyt- willigen dienst, uit mgn nl[em dien brief voor mg te versoeken; zullende den- selven met dankbaefheit ontfangen, en bg voorval dub- bel vergelden.

Sie wel, dat van de heer van de Kethel niets niets te bemagten is. Blgve naer hertelike groet. Dordregt den 25 Octob. Yinde die brief van C. Niëllius gedrukt te zgn. Nu om de handt is hg mg aengenaem. Versoeke mgne danfcsegginge en vriendelike groetenisse aen de Hr. Hiernevens ee;Q kleine presentie voor TJEd. Dit kan immers onder geen schgn ter werelt werden goet gemaekt. Dit stut onse verwondering; om datwe niets meer in de werelt vinden van onde dingen.

Is het wonder, dat het weg-raekt, daermen der soo mede handelt? De Heer van de Kethel zal 'er evenwel, 'tzg vroe- ger of later, eens aenmoeten; al zoude ick daer toe de weg soeken te banen , door de Heer Bnrgemr.

Uit den Hage schrift my, dat daer is een geschre- ven Crongk van de Heeren van Heusden, die tot mg- nen dienst is, als ickse seKs wil komen halen. Daer is een vent in 't Cleefse landt, die een schoone schat besit van mgn speculatie: Nu hg 'er om wert aengesproken , beelt hg sig in, datter Craesus schatten aen vast zgn.

Ben besig om uit te cgfferen, hoe yemant te vinden die se door hooger autoriteit uit sgn handen krgge. Brandt moet een schat zgn. Eergister verhaelde mg nog onsen secre- taris de Hr. Johan de Witt , dat al de stukken en papie- ren van P. Hooft in de handen van D. Oock moet de Prof. Limborg rgkelik versien zgn. Want wete, wat nestje zgn overleden Broeder in den Hage eens heeft opgeraept en gevonden. Blgve naer gedienstige en eerbiedige dienst-opofféring.

Dordregt den 28 Octob. Mgn Heer, en Seer waerde Yriendt, Siet hier een Nienw-jaers gift van uwen vriendt, maer van oude Bullen en Fragmenten; de eenigste die ick nae veel snuffelens hebbe konnen magtig werden. Indiense het geluk mogten hebben van UEd. Set me boven aen op de Igste van UE. Dordregt den 13 Jan. Mijn Heer, en hoog waerde Vriendt, UEd. Hadde ick meer, ick sond meer. Ick zal getrouw waken , en alles zal voor UEd. Sonde dien arminiaen, daer UEd. Brieven van groote en geleerde is van mgn gad inge.

Alles wat maer van VigHua ia , of meldt , Boek. Muys, daer een letter bijvoegde; dan of een visite, bg occasie tot Eotterdam,. Doen ick laesmael den Heer Advt en Fiscael de Her- toge sprak, en vroeg nae de papieren in de Eekenka- mer , antwoorde sgn Ed.

Meruia was geligt, en nae sgn doot, niets te regte geraekt, jae dat dit een groote reden was geweest, waerom het Fiscaelsampt hadde aengenomen, op hope van sijn groote begeerte tot 's landts oudheden, nu voldaen te kragen.

Wete de weg nog de spraek tot dien doctor van Zyi tot Amsteldam. Misschien zal tot Oudewater nog een nestje schuilen. Hoe vlamme ick op Scaliger, Casaubonus etc. Nu men weet niet, wat de tijdt nog kan baren.

Mgn suster en ick hebben een knaep als geadopteert, die uit sgn spaerspot dit zal wagen. Blgve in haest naer hertgrondige groetenis. Gre- love dat de room al door andere eerst is afgestreken, en dat onder den Heer C. Sop ras wederom eens in den Hage mogte komen zal ick niet naerlaten , den Heere Hartoge te bid- den, om de papieren van de Rekenkamer te doorsnuiBPelen.

Bg de voogden van 't sacraments-gasthuis alhier zal ick vernemen, of 'er yets is, die altemael mijne goede vrienden zgnde, mg niets zullen weigeren.

IJets vin- dende, zal UEd. Be 2 oorsaken die UEd. Muys die te huis gaet, en wien 't scherp begint te begeven , schrijft seKs selden of noit brieven, maer onderteekentse gemeenlik.

Bij provisie gaet hier, volgens UEd. Voor handen zijnde beletselen gebieden mij dese af te breken , dog kunnen even- wel niet verhinderen, dat ick mij met veel herte teekene Mijn Heer, UEd. De brief uit den Hage, door de ordinaris gecom- mitteerde wegens dese stadt ter dagvaert gisteren door den President op 't stadthuis in 't geregt gelesen werdende, waer in onder andere inliueerde dat het werk van de mariniers niet voort wilde, en dat hij de schrijver des briefs noit de Leden met soo veel vijer hadde hoor en adviseren ; seyde daer op onse secretaris de Wit met een stemmig bakkus: Grrootmogende sien hoe de Leden van 't Parlament haer voorgaen, waer op alle goede luiden braef lachen.

Indien de wint bij den Hr. Annales Belglqaes des sciences, arts et de la littérature. Ihr BriefwecKsel von bis Barbeyrac, Histoire des anciens Traitez ou Recueil histo- rique et chronol. Une légere piqüre, et Ie titre doublé. Hispaniarum regum in Belgij provincijs, sub ductu ac moderamine Gailelmi et Mauritij. Römiscben Alterthümer, fortgesetzt von J. Bible in duytsclio Vetus Testam.

Het einde van het Ie is gebonden aan het slot van het 2e deel. Aan het einde van het werk in HS. Tan, De Noormannen in Nederland. Geschie- denis huuner invallen gedurende de negende, tiende en elfde eeu- wen, met opgave van derzelver gevolgen, uit echte bronnen geput.

Bollload-llermet, De la BibUomanie. Bossenlas, De dericorvm cvm foeminis cöhabitatione, lici- tane ea sit an non etc. De idolatria contra Calvinom; De speciali Dei auxilio etc. Avec notices Uttéraires par J. Condities ende Articulen vau 't overgaen der stadt Breda. Extraet wt eenen brief gesonden van Breda den 6 Juny , tracterende alles 't gene daer gheschiet is geduerende de belegenngbe. De uvaehter brengende tijdinge van de nacht, d. Brongham, Henry Lord, Works. Lives of philosophcrs of the time of George IIT.

Rhetorical and lite- rary dissertations. Historical and political disserta- tions. History of the British con- stitution. Reproduction fac-simile de l'édition de Casslodoras Senator, Opera omnia. Jordaai Chro- nica de orig. Luther, vennehrt mit vil scliQneu Gebetten u. Avec gravnres en bois , ancieunement coloriées. Nv eerst in nederlant- scher spraken.

Lucius Anneus Seneca, vanden weldaden. Leerende den reebten aert van broederlycke liefde enz. Fraai exemplaar, f 6, — Érasme, TEloge de la folie.

Evangelie van Mattheus, vertaald in het land-friesch d. Cliviurum ut et Gelrorum Trans Isalanorum imo totius Belgii jure publico et pri- vato, moribus ac institutis. Met pL kL Stq. HcbbIb, Les monnments de lliisloire de Fnnce. Paris, — Johifs church to appease the burgers, which were in an uprore. Comelis Adriaeusen van Dordrecht, minne- broeder binnen die stadt van Brugghe. Inhoud, ooc twee vermaen brinvon v.

Lin- dius, aenden selven. Historie van den Kon. Van zijn hwon eu wonderlijke werken. Holland, Het ontroerd, of kort verhaal van de onlusten, oproeren, enz. Descriptiones Britanniae , Scotiae , eet. Moscoviae et Larii lacus. Met lijst der regeerders van G. Keuren van Gorinchem van en Kervyn de LettenhoTe, Histoire de Flandre. Landtbrief des circols van der Ooy , met dess. Zeer zeldzaam, f2,50 Avec planches en couleur et au lavis, dess. Ton, Jakobaa von Bayern und- ihre Zeit.

Acht Bücher Niederlandischer Geschichte. Ménolres de la roine Margyerite pnbl. Mémoires de Frédéric Henri Prince d'Oraoge , qui contiennent ses eipéditions militaires, — Moll in zijn werk: Metuia de her- vormer en martelaar dei geloof 8 zegt , daarvan slecbts een exem- plaar te bebben gezien, namelijk dat beboorende aan de Kon.

Bibliotbeek te 's Gravenbage. Holland, van Zeeland en Heeren v. Oye, Animadver- siones ad consnltat. Mieris in Codice diploma- tico comit. Mirabeaa, de, TAmi des bommes, ou traite de la popu- lation. Museum, Belgisch, voor de nederduitscbe taal- en letter- kunde en de gescbiedenis des vaderlands. Gent, — Mythologlae Septentrionalis monnmenta epigraphica Latina. Nicolai was predikant te Hamburg; het werk is opge- dragen aan de Staten-Generaal der Vereen.

Noavelles of brieven van staat van de Gezanten der Kepu- bliek der Vereen. Nederlanden aan vreemde hoven. Van de jaren tot , gebonden in 14 hf. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. HoUandsche huis, bewerkt door Mr. Boergoensche Charters, — Partlealarltés curieuses sur Jacqueline de Bavière , comtesse de Heuaut publ. A rthur D inaux. Dey- lium, predicant tot Abcau.

BelseBy IVederlandsehe » tot bevordering van den koop- handel na de meest afgelegen gewesten. Bellsion, La, des Konakres en Angleterre. Par certain amateur de la patrie. Imprimé en Tan , pet. Beer en, goede vrunden Deze brief bevatte eene opwekking aan de Spaansclie Nederlanden, om de aartshertogen te verdrijven en zich met de noordelijke Nederlanden te vereenigen.

Britain and Ireland, from the earliest to the present time. With a glossary of heraldic terms. Avec 48 planches d'armoiries. Comme aussi ceux du Wallon-Brabant. Avec les tombes, cabinetz d'armes, épitaphes, etc.. Het schouw-tooneel des doods. Zie Le Long, Boekzaal, blz. Zooals men weet is deze Souter een der eerste geschriften die de hervorming hier te lande hebben bevorderd.

Vooral fraaie exemplaren zooals dit komen hoogst zeld- zaam voor, aangezien de meeste vernietigd werden. Eenige aan- teekeningen in HS. Ook de titel ontbreekt. Die Psalter des Coen. Nae die hebreeusche waerheyt ouerghesett, yerst int latijn doer.

Hier is by gheset S. Athauasius Boexken , van J. Reuchlin wt den Griecksche int Latijn. Item t Boeck Ecclesiastes vanden voerschreuen Campen wtghelecht. Campensis, te Kampen ge- boren studeerde te Deventer en Leuven, werd hoogleeraar aan de hougeschool te Leuven en later te Venetië. Op zijne terug- reis van Venetië stierf hij te Freiburg aan de pest, in Spelen, Zeven, van die wercken der bermherticheyd.

In rijm ghemaeckt, en nu tot Aemstelredam opentlijck ghespeelt, A» Sprinsh-ader, Der redeD-ryeken, vervaet in verscheyd. Titel opgeplakt, f5,— De 88 eerste in houtsnede oudtijds ge- kleurd, de 6 laatste op koper gegraveerd. Nederlanden, — Acten en Resolutien van de Staten-Greu. Agoalt , Histoire des commencements de la république aux Pays-Bas. Stoke, Melis, Rijmkronyk, met historie-, oudheid- en taal- knnd.

Tabnla Itiueraria Feutingerana , prim. Ie retour de Texil de Baby- lone , iusques au dender saccagement de Jérusalem. Bergues sur Ie Zoom, Les marges supérieures des 5 premiers feuillets un peu restaurées. Tegner, Esala8, Samlade Skrifter.

With the life of the author. Letters to the Prince of Orange , 1 — Staupits von der Liebe Gottes, durch J. CL Coteraeos, De jore et privilegüs militom U. Werclaringhe , B reeder, van Don Diego de Piementel. Roemers, Honderd christelijke zinnebeelden, naar Georgette de Monteuay. Schinkel, 's Hage, Deels naar onuitgegeven brieven. Voitaire, Oeuvres complètes avec des remarques et des notes historiques, scieutifiques et littéraires.

Williams , Roger , The actions of the Lowe Countries. Le titre un pen en- donunagé. Woordenboek, IVederlandsch Placaat- en reehts- kandig» behelz. Holland, Zeeland en W. Woordenboek, VitlegkHndlg, op de werken vanF. Op den titel van dit stuk leest men: Ook is van eene vroegere uitgave van het werkje van Van Twist dan die van Commelin geen spoor overgebleven. Volgens Valentijn IV 1« stuk bl.

En vervolgens vermeldt hij de namen: Henrik Brants en Jan Bruining beiden met het jaartal Waarschijnlijk is dit jaartal een drukfout voor want in dat jaar zullen wij straks Van. Eede als drukker der Compagnie aantreffen.

Le titre un peu en- dommage'. Woordenboek; IVederlandsch Placaat- en rechts- kundig, behelz. Woordenboek , VitlegkHndig, op de werken van P. Het was den 14 Augustus , dat. Twee maanden te voren den 17 Juni was Mr. Pieter Pauw, de water-fiskaal, tot censor der drukkerij aangesteld. Hendrick Brants schijnt als deelgenoot in zijne zaak te hebben opgenomen Jan Bruyning. In deBibliotheebder Leidsche Öoogeschool bevindt zich echter een bundeltje in.

Lyste van 't Salaris vande respective Secreta- rissen vande CoUegien van Justitie soo hier op Batavia, als in de afgheleghea buyten Quartieren. Tot Batavia gedruckt by Hendrick Brants Boeck- verkoper,. Zonder dagteekening , even als de drie volgenden. Het heeft , even als alle volgende drukken in 4to van Brants, tot. Lijste van 't Salaris der Notarissen. Taxatie van 't Salaris yande Procureurs.

Tot Bata- via enz. Generaal en Eaden tegen den particulieren handel, in dato 1 Juni Op een blad in plano. Ordonnantie voor de Chirurgijns in d. Waarschouwinghe van de goederen die in Japan niet gevoert mogen werden in d. Waerschouwinghe voor de Schippers en vordere Scheeps Officieren in d. Van het jaar behelst dezelfde bundel het volgende stukje , met een beter letter gedrukf dan de voorgaande doch zond«r naam van drukker.

Placcaten aengaende de BegrS-ffenissen , Doodt- kisten, Nooders etc. Item, Wegen 't verbodt der verkoopinge van Schepen aen Vreemde Natiën van denz. Batavia, Qedruckt in 't jaar Van den drukker van het volgende stukje wordt b j Valentijn geen gewag gemaakt.

Hoewel Brants en Brnyning blijkbaar voor de Compagnie hebben gedrukt, geven zij zich niet de qualificatie van if boekdrukker der O.

Placcaat wegens de betalinge der 20e Penninck der Schepen. Compagnie, in dePrince-straet, Het stuk is zonder gedrukte dagteekening , maar die van 9 Januari is er bijgeschreven. Wij voegen hier ten slotte bij dat Valentijn nog als boekdrukkers vermeldt: Abraham van den Eden sic. Een nader onderzoek zal dit moeten uitmaken. Aangaande Riemsnijder vindt men een zeer weinig beteekenend bericht in het Woordenboek van Witsen G.

Dan , op die zaak wilde ik hier ter plaatse niet terug- komen. Mijne bedoeling op dit oogenblik is, het document publiek te maken, waaraan het zoo straks vermelde getuigenis is ontleend, en dat niet zonder litterarische en bibliographische waarde is.

Onder eene kleine verzameling van autographen van Riemsnijder, die in mijn bezit is, komt voor eene Lijst van mijne uitgegeevene Werkjes , in Dicht en Prose, Misschien met de meeste , zeker met eenige , der op de Lijst voorkomende artikels heeft hetzelfde plaats als met de Galante Dichtluimen: Uit dien hoofde vooral dunkt mij , dat de mededeeling van het stukje belang heeft.

De lijst volgt hier letterlijk. Eenige der Vaersjes in de beide deelen van dat zelve werk voorkomende. Vaersjes in den Opmerker, N®. Hel en Hemel voor Frederik.

Een dichtstukje uit het Hoogduitsch. Fabelen en Vertelsels naar de beste en nieuwste Hoogduitsche Dichters. In 's Graavenhage, bij J. Munnikhui- zen en C. Dichtlievende Kleinigheden, tot uitspanning van den Geest, ['s Graavenhaage , ]. Mijne Kleeding; of Oeconomisch Plan ter verkrijging van een rijkelijk inkomen.

Een schertsend Dicht- stukje. Eene jiaarvolging naar Weisze. Ode, aan mijne welmeenende Landgenooten. Ter bevorderinge van Mr. Ter Echtvieringe van den Heer I. Deensche Anecdote, in den Opmerker, Lucina sine Concuhitu , in 't Nederduitsch vertaald , met eene bijgevoegde schertsende Voorrede. Voorrede voor den tweeden druk van dat stukje. Brief van Sibyla Utopia, over dat stukje. De Vrymetselaary der Vrouwen.

Uit het hoogduitsch , Krijgsmans L'hombrespel. Memorie ten betoog enz. Een stukje uit de Lettres Hollandoises. Naar het Engelsch van Smollet. Droomen van eenen menschenvriend. Met eene bij- gevoegde verhandeling over dat onderwerp, met betrekking tot ons Land, door Mr.

Verhandeling over de Eotkoortsen, enz. EUerbeck; naar het hoogduitsch manuscribt des Auteurs, met verschikkingen gevolgt. Vrije aanmerkingen, op het Stukje N°.

Nathan de Wijze, Tooneelspel naar het hoogduitsch van G. Eene vertaaling in het hoogduitsch van uitgekoozene prijsvraagen van den Oeconomischen Tak, ter plaat- sing in de Duitsche Journaalen. Het Groot Concert der Vorsten, Catechismus van den Oeconomischen Tak. Myn Heer, en hoog-geagte Yriendt, ' Uwe vriendelike groet is mg getronwelik overgebragt , en heeft mg die brenger niet weinig verheugt met te seggen xiit XJEd.

De reden, waerom TJEd. Hebbe verscheidene brieven van sijn handt, in voortgden aen den Hr. President Adriaen vander Mgle geschreven. Het eynde zg vrede en heyl voor haer ter eeren des allerhoogsten.

Wat dunkt TJ van de brandt van Witbal? Hy is van weelde, eer en staetsugt dronken , gemeenlik voorboden van een aenstaende verderf. Hoewel overal snuffele , daer meene wat te scbuilen ; dog vinde de nesten ledig, en gepluckt door den ouden Balen in sijn leven, die 't weergeven beeft vergeten; en nae syn doot is niets te vinden, maer alles in banden van seker advocaet albier soo sekerlik gegist wert, en mij door de soon van M.

Balen meer als eens gesegt dog die boudt sig seer digbjes, en als jagbers om door de eygenaers, en die van 't Stadtbuis, niet tot overgave gevordert te werden. Wat den domine aengaet; 't geen bg opgeeft is een regt 49 rommelsootje.

Medailles hebbe ick niet ; wete oock niet boedanige by soekt, en of hij een kenner is. Geit wil ick 'er wel voorgeven , maer boe met bèm te handelen?

De waerdg der brieven en geschriften, moet uit den den sic inhoudt der selven bligkken. Yan den inhoudt kan men niet weten als nae voorgaende ondersoek. Hier is niet aen te komen, of men most een reyse doen, ter plaetse, daer het wildt schuilt: Ten ware de besitters konden werden bewogen, om op 't besien eens over te senden.

Dog meerder swarigheit doet sig, nae mgn oordeel, op omtrent den Heer van Wellandt. By dien is met geit immers niet te doen. Ick en weet daer geen mou- wen aen te naegen. Mg is het humeur van dien Heer onbekent; en wie voor mg de weg zou banen.

Hg is niet gansch onkundig van mgn soeken en snuffelen. Seker Predikant van Sijn WEd. Indien de Heer Pro- fessor van Eek tot TJittregt , of de Heer Noodt tot Ley- den, yets op hem vermogten, dan wiste ick 'er nog eenige raedt toe ; dat zgn mgne speciale vrienden.

Indien ick ijets van Politgken hadde,dat van dien Heer sgn speculatie was, soo konde men mal- kander overhandts helpen. Immers alle redelike men- schen moeten oordelen, dat brieven van Eeformateurs besonder mg passen, als men sijn oogen op mgn pro- fessie en functie slaet. Denke oock bg mij selven, of het wel ondienstig ware, dat ick dien Heer seKs een beleefden brief schreeff; dog 50 dan komt me weer te binnen, datter gemant van aen- sien en ingang bg sgn WelEd.

Yreese dat van uwen Bunr-heer niet zal komen. Belangende den wensch van den Heer Corn. Dordregt den 28 Febr. De voorrede geeft 51 een kort oyerzicht van de gescliiedenis en den inhond der bibliotheek; wg laten haar hier volgen.

Het was de onder-. Het is gelegen ter znidzgde van het koor der St. Jans- kerk boven de consistoriekamer, sierlgk met fraai ge- welf gebonwd , en met marmeren en blauwe steenen be- vloerd. Aan de linkerzgde bevinden zich gesloten kasten en lessenaars voor de meer kostbare boeken.

Het geheel levert een pittoresk gezicht op en is ten volle waardig bezichtigd te worden door de bezoekers der aloud ver- maarde kerk.

Sedert de boekerij van eene kerkelgke eene openbare gemeentelgke inrichting is geworden, is de ingang van buiten aangebracht tegenover de tegen- woordige kosterswoning. Belangrgke bg zonderheden schgnen aan de latere lot- gevallen der Bibliotheek niet verbonden te zgn. Walvis, Besclirijving van der Goude, blz. Zijne mededeelingen betreffende de Bibliotheek bevatten evenwel zoo vele tegenstrijdigheden, dat het niet wel mogelijk is daaruit eene geschie- denis der Bibliotheek zamen te stellen.

Men mag de hoop koesteren, dat de Commissie belast met het inventariseren van het oude Stads- archief daarin de noodige bonwstoffen zal vinden, die zoowel over de Bibliotheek als over de eerste Goudsche boekdrokkerijen meer licht knnnen verschaffen. De boe- ken van de 16e en 17© eeuw vormen verreweg de meer- derheid. Daaronder bekleeden de godgeleerde , kerkhisto- rische , natuur- en geneeskundige werken de voornaamste plaats.

Daartoe behooren ook de enkele handschriften, die zoowel uit kerkhistorisch als letterkundig oogpunt alle aandacht verdienen. Sedert is men er op bedacht geweest de voortbrengselen der Goudsche drukpers van de 15e eeuw te verzamelen', benevens de geschriften over Gouda zelve, hare instellingen, gebouwen, beroemde mannen, enz.

De inrichting van den tegenwoordigen catalogus zal voldoende blyken uit de Inhoudsopgave. Het Alphabe- tisch Eegister zal het gebruik gemakkelgk maken. Op den naam Gouda wordt daarin verwezen naar de ge- schriften op Gouda betrekking hebbende, die in den Catalogus voorkomen.

Bg de werken der 15e en 16e eeuw zy n de namen der uitgevers of drukkers gevoegd , terwijl deze ook vermeld worden by alle boeken te Gouda gedrukt. Het was eene inzending van den boekhandelaar E. Steiger te New- York, die door zgn nitgebreiden handel en de zamenstelling van vele bibliographische werken sedert jaren zich ook eene En- ropesche vermaardheid heeft verworven.

With index and appendice. In dit belangröke werk geeft de S. Deze verzameling bedroeg Nrs. Ook van deze verzameling is op kosten der ge- noemde Vereeniging een vrij goed bewerkte Lijst gedrukt. Aldus zgn titels gecatalogiseerd. Met een oogopslag wordt men daardoor bekend met de periodieke literatuur van ieder onderwerp van wetenschap, letterkunde, handel, në verheid, enz. Aan het einde bevindt zich een over- zicht van de bladen , enz.

Het blgkt hieruit dat in de Vereen. Archlv fiir die zeichnende Künste mit besonderer Beziehung auf Kupferstecher- u. Naumaun, nnter Mitwirkung v. Bekker, Balthasar, Die bezanberte Welt: Fraai exemplaar, f2,50 Het werd bij vonnis te Leiden verboden , en de schrijver met eene boete gestraft. Histoire de Pierre de Provcnee et de la belle Mague- 1 lonne; Hist.

Bloem-hofkeD , 't Geesteiyck , beplant met veel lieflijcke bloemkens , van verscheyden coleuren , tot dienst van alle liefhebbers der cautycke soetgeurigheydt. De titel van het eerstgenoemde werkje opgeplakt. Dizionario biografico dei maggiori storici contemporanei di ogni nazione. Frovinces , towards the kings of Great-Britain: The interest of England in the present war with Holland. By the anthor of the Datch nsnrpation. Zeldzaam; komt noch in Muller's noch in Meolman's Famflett«ncatalogus voor.

Naar het Fransch v. Hermilly en la Harpe d. Catalogoe, A, of the damages for which the English demand reparation from the United Netherlands. As also a list of the da- mages, actions, and pretenses for which those of the Unit. Ne- therlands demand reparation and satisfaction from the English. Cats» Jac, Fatriarcha bigamos, cui H. Grotii Historiam Jonae jnnxit C. Chaassler, Hector, l'Enfant Jésus, on Ie fils sans père. ColleccloB de los viajes y descnbrimieatos que hicieron por mar los Espanoles desde fines del siglo XV, con varios documeutos ined.

Teghens de calamnien , ter saecken vande diJSerenten , tosschen lieüluydeii ende eenighe vaude gbemeente aldaer. Correspondance du Marquis de Ferriol, avec nne intro- dttction par E. Niderlendischen veijagten Christen, in der Stat Frankfurt am Meyn die offentl.

Predigt verstattet, und auss was ursachen ihnen nachmahls soluhes verbotten worden ist. Polla- num aus Flandem. Reformirten auss- lendischen Kirchen zu Frf. En tont 12 vol. Deventer Schriif Almanach op dat jaer Alexander die Groote wel bekandt Sal in Martio sich erklaren, Mavors sal bederuen syn landt Dat Pallas wolde rustich bewaren etc. Practica op dat jaer Magi- rum physicum vnde Astronimü {sic d. Een harige kont wipt op een lekkere paal.

Na geile orale sex plaats hij zijn harige kont op die lekkere paal en begint te wippen. Zijn tong gaat van zijn mond, naar lul,in kont.

Deze lekkere homo is dol op orale seks. Zijn tong glijd eerst in zijn mond, daarna om zijn lul en ook nog in zijn kont. Dan begint hij die aars te neuken. Gespierde kerels pijpen voor de spiegel. Gespierde kerels pijpen voor de spiegel, dus dat is dubbel genieten. Een lekkere pik groeit dik in dat mondje. Gespierde gast speelt met zijn dikke knuppel. Een lekkere gespierde gast trekt zijn kleren voor je uit en laat zich uitgebreid bekijken. Hij neemt zijn dikke knuppel in zijn hand en begin te rukken.

Gay stelletje heeft orale sex voor de camera. De jongens zijn nog een beetje nerveus voor hun eerste gay sex video. Dit gay stelletje heeft orale sex voor de camera en dat is moeilijker dan met zijn 2. Gay opas slikken sperma. Een huiskamer vol hetero jongens genieten van gay orgie. Een huiskamer vol hetero jongens genieten van gay orgie en krijgen betaald. Ze vinden het kontneuken wel heel erg lekker, dus eigenlijk zijn ze toch bisex. Gay sex therapie van gespierde therapeut.

Een lekkere jongen trekt aan zijn knal harde lul tijdens gay sex therapie. De gespierde therapeut krijgt een harde en bied zijn lul te pijpen aan. Knappe jongens met knappe pikken. Knappe jongens met knappe pikken in deze geile gay sex video. De meest gespierde gast neukt een mondje en kontje. Van veel neuken krijg je buikspieren. Een van de twee twinks heeft een sexy wasbordje. Vandaag neukt hij Micheals geile kontje.

Naakte vrouwen borsten prive sex thuis


Usage guidelines Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying.

We also ask that you: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help. Please do not remove it.

Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world.

About Google Book Search Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web at http: Dat doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. Richtlijnen voor gebruik Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt.

Boeken uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op automaüsch zoeken.

Verder vragen we u het volgende: We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet -commerciële doeleinden.

Als u onderzoek doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- den tekst, kunt u contact met ons opnemen.

We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien hiermee van dienst zijn. Verwijder dit watermerk niet. U kunt er niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat.

De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. Informatie over Zoeken naar boeken met Google Het doel van Google is om alle informaüe wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en ui tgevers om een nieuw leespubliek te bereiken.

U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken op het web via http: Arnold 1 Bijvoegsels tot de Bekkeriana, door Dr. Onno Zwier van Haren, door Dr. Een tot heden onbekend gebleven ge- schrift van Petrus Bloccius, door Prof.

Passaeus' Hortus Floridus, door Tn. Frederiks Het oudst bekende boek te Yperen gedrukt Aanbod en aanvraag, door Dr. Tideman Bijdragen tot de bibliographie onzer stad- en landrechten van tot , door Mr. Chanta et chansons populaires de la Trance zegt ten aanzien der liederen: Immers , wanneer men de verdienstelgke werken van Dr.

Zoo kwam mg b. Yolherdende overwindt men, en twee hijheU spreuken. Gredruct t' Ytrecht, by my Eeynder WyHcks. Dat zicli achter de letters L. Aangaande den persoon van dezen leeraar is evenwel slechts zeer weinig bekend, en dit weinige wordt het best geresumeerd door Blanpot ten Cate 2 en A.

Het eerst wordt melding van hem gemaakt in de twisten die de toenmalige Doopsgezinden verdeelden in Vlamingen, Friesen , Waterlanders en Hoogdnitschers. Hei groote Liede-Boeck van L.

Inhoudende veelderhande Schrif- tuyrlijcke Liedekens , Vermaningen , Leeringen , Q hebeden ende Lof tangen, totter eeren Gods, tijm selves opbouwinge, ende tot ttichtinge des naeetens te ghebrugcken.

Midtgaders het tweede Lie- deboeexken. Een Heil Cymbaelken des Juychens. Waer by nu nieuws ghecomen is het derde Liedeboecxken — ghe- noemt het nieuwe Heil Cymbaelken des Juychens. Item, veerthien van an- dere verscheydene personen enz, » GeecluedemB der Doopsgezinden in.

Het zal wel overbodig zijn hierby aan te merken dat er, zoo als in alle boe- ken uit dien tgd, ook hier in de verschillende drukken, voor zoo ver ik die heb gezien, verschil bestaat in het gebruik der C en K, der I, J en Y en der U en V, voor het overige komen die drukken overeen.

Overigenjs hebben deze liederen, die steeds bg de Hoog- duitsch Doopsgezinde gemeenten in gebruik zgn geble- ven, noch uit een dichterlek, noch uit een historisch oogpunt eenige waarde, tenzg men daarvan misschien dc volgende wil uitzonderen: Anno den 29 Julg.

Dit liedje bevat de geschiedenis van den marteldood van Aelke Baten en Maeyken Wolters. Bovendien vindt men in de 4e afdeeling: Liederen door verschillende personen gemaakt: In deze 4e afdeeling , bevattende 14 liederen , komen er slechts drie voor die onderteekend zijn , namelijk twee respectivelijk I.

Meckesz, en een ander onderteekend met de initialen L S. Dit laatste liedje schijnt vervaardigd te zijn door iemand in Dockum geboren of aldaar woonachtig. Men ziet daarin althans het wapen dier stad in hout- snede , geplaatst voor het 6e koupiet , luidende: So sal daer zijn van stonden. Als eene curio- siteit moet ik hier nog vermelden dat het e lied: Clock gesonden wt der liefden. Heve vrienden dits V ghesonden. Kirlant dit is v gesonden. In de acht volgende kou- pletten de aanvangletters der naam van elk dier kinderen als: De voorafgaande letters schij- nen niets aan te duiden.

De aanvangletters der drie laatste koupletten schij- nen niets te beteekenen. In het lied nog de woorden: Geloove , liefde, hoepe. Het is V van L. Lenaert Kloek wt reinder liefde gesonden. Aenold 1 Bijvoegsels tot de Bekkeriana, door Dr. Passaeus' Hortus Floridus, door Th. Chanta et chansons populaires de la France zegt ten aanzien der liederen: Het schgnt dat onze letterkundigen die liederen te veel als beuzelingen beschouwen, en het niet der moeite waardig achten zich daarmede bezig te houden.

Nederlandsche baker- en kinderrijmen, 8e verm. Dit tamelgk zeldzaam geworden bundeltje is getiteld: Hieronder de spreuk des dichters: Volherdende overwindt men-, en twee hijhelr spreuken. Gredruct t' Vtrecht, by my Reynder WyHcks. Naar het schijnt was hg Duitscher, erf leeraar in Keulsland. Het eerst wordt melding van hem gemaakt in de twisten die de toenmalige Doopsgezinden verdeelden in Vlamingen, Friesen , Waterlanders en Hoogduitschers. Het groote Liede-Boeck van L. Inhoudende veelderhande Schrif- tuyrlijeke lAedekens , Vermaningen , Leeringen , G hebeden ende Lof tangen, totter eeren Gods, iijns selvet opbontoinge , ende tot ttiehtinge dea naeêiena te ghebrugcken.

Midtgaders het tweede Lie- dehoeescken ghenaemt: C, Item, veert hien van an- dere verscheydene personen enz. Anno den 29 Julij. In deze 4e afdeeling , bevattende 14 liederen , komen er slechts drie voor die onderteekend zijn, namelyk twee respectivelgk I. Meckesz, en een ander onderteekend met de initialen I.

Dit laatste liedje schynt vervaardigd te zyn door iemand in Dockum geboren of aldaar woonachtig. Aan meer bevoegden laat ik over te onderzoeken wat de reden kan zign dat de meeste namen op de bovengenoemde wgze in dit Liedboek voorkomend namen van vrouwen zgn. Ueve vrienden dits V ghesonden. De aanvangletters der drie laatste koapletten schij- nen niets te beteekenen. Lenaert Kloek wt reinder Uefde gesonden.

Styntgen, Saerken, Jacobs dochters. God die machtich is v te verstercken , Wil dat deur sinen geest in V wercken. Elck een wil dit Hemen by tyde waer. Laet ons dit wel doorgronden.

Wast soo aent wesen Christi. God geve ons f samen Sün ghenade, Amen. Die overvloet, Ginck ick dit dichten; V door 't verstant. Noch wat te stichten. S84 Maija Mejiera, Magdelena Simens. Neemt doch in danck vrien- den dit liet, 'Tis wt reynder liefde ghe- schiet.

Opdat als het werck sal siin gedaen, Ghy mevcht goeden loon van den arbeit ontfaen. Dit laatste liedje is geteekénd met de spreuk des schrijvers: Hierop volgt een brief aan genoemden Jan Lam- merts: Dit Liedeken heb ick voor u op die letteren nws naems ghedicht enz.

Datum Schoonhoven , den 5 Julij. By my uwen Broeder ende alder menschen zie- len liefhebber Lenaert Clock. In de 14 liedereü door verschil- lende personen gemaakt treft men de navolgende namen aan: Aan 't slot , p.

HetzeKde geschrift, andere, uitgaaf met kleiner let- ter, p. Eaakende het gewoel, over Dr. Beneffens Minerva, en Mercurius; aan de betooverde Schriftge- leerden. Parturiunt Montes , sed nascitur ridiculus Mus! Balthasarem Beckerum , SS. Occasione Ar- ticulorum, quos Yenerand.

Exarata k Petro van Mastricht, SS. Contentorum syllabus , sign. Den tweede Druk, vermeerdert met ' Verg. Tot Hoorn, gedmckt by Stoflfel Jansz. Kortingh, en Jan Jansz. Kort Begrip van de twee boeken der B. Zeer dienstig tot bet reebt verstaan. Dat is En geeft den duivel of lasteraar geen plaats. De tweede Druk , met enige stnkken vermeerderd.

Op bet boek De B. Aen den Heere B. Aen de tegensprekers van den grooten Grodtgeleerde Den Heere B. Rotterdam den 18 aug. Op de Xm Articulen Door de E. Op de Langwiyiige Arbeid van Do B. W; van den Hooggeleerden Heer Dr B. Door de ,Greesteiykheit bevogten.

Mos est hominnm, ut nolint exindnm pluribus rebus excellere. Discours of Samenspraek voorgevallen in de Jaeg- scliuyt van Amsterdam na Haerlem, tusschen een Pre- dicant , advocaet , militair , en koopman , over de toestand van Dr.

Op de Samensprekers in de Jaegschuyt. Wider BaU thasar Beckern; Doet. Michaelis in Hamburg, am 1 Sonntag in den Pasten , Anno vorgetragen , und auf Begehren, vermehret zum Druck gegeben. Bey Grottfried Lieber- rickel, Buchhandler im Dohm Hauptstück aus des Hm.

Bal- thasar Beckers 2. Buche Der Bezauberten Welt. Am- sterdam, zu finden bey Johann Wolters, Zeitschrift des Vereines für Hamb. Van de nommers mgner Biblio- grafie B. A2— A3, a— L3; Een Brief; is géén gedicht, maar eerlyk proza. Dichtstnkjes op en van Balthasar Bekker, e. Overgedmkt uit Het Leeska- binet. Bevat XIV dichtstnkjes en 7 nommers ter aanvulling mgner Bibliografie.

Van dit hoogstzeldzame geschrift, in het Fransch voorkomend in Muller's Bibl. Het Pater Noster der leswiten, Ghegheven aen Philij? De signatuur is zooals Meulman ze opgeeft. De heer William Bragge te ShefReld, bekend door zijne unieke verzameling pijpen en andere rookwerktni- gen, heeft zich, als wetenschappelijk verzamelaar, sedert eenige jaren er op toegelegd de litteratuur van dit on- derwerp te verzamelen, en heeft thans een catalogus daarvan opgesteld en in weinige exemplaren doen druk- ken.

Deze catalogus , privately printed niet in den han- del draagt den volgenden titel: Bibliotheca Nicotiana ; A first catalogue of books about Tobacco. Collected by William Bragge, F. Shirle Hill , Sheffield. Het typographisch smaakvol uitgevoerde boekje be- vat de uitvoerig beschreven titels van werken over den tabak en het rooken , in alle talen van Europa. Daar- onder bevinden zich 28 werken in Nederland uitgege- ven, en van deze 17 in de HoUandsche taal.

Wy achten het niet onbelangryk die 28 titels hier verkort te laten volgen, te meer omdat het den heer Bragge door deze uitgave ook te doen is, zijne verzameling bekend te maken en de lacunen zoo mogelijk aan te vullen. Mogt een der lezers onzer Ad versaria dus nog eenig geschrift over het onderwerp kennen of bezitten, dat in de Igst niet voorkomt, dan zal hij door mededeeling of aanbie- ding aan den uitgever der Adversaria, den heer Bragge zeer verpligten.

Een korte beschryvinge van het wonderlgcke kruyt Tabacco. C, De Tabaco exercitatt. Door Jean Pleyn de Courage. Ta- baci stemutatorii abusu et nosoa. Eeglement op de Pgpen-fabrieken en den Pijpen-handel hinnen Gouda.

C, Volledige handleiding voor de teelt van [ den Tabak , enz. C, De inlandsche Tabaksplanter. De oorsprong van Toback-drincken. Wittichins, C, De nsu et abusu Tabaci. Nieuwe en naauwkeurige verhandeling van den tabak enz. De Tabak in desz. Door een oud' Hollandsch' tabaks-handelaar. Bisschop,' Handleiding voor de Tabaksteelt. Cultuur en bewerking van de Tabak op Java. De Tabaks-kultuur op Java.

Eenige liederen met de muziek. Ensemble la quantité d'bérétiques , lesq. Art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments. Des Nibelungen, saga mérovingienne de la Néerlande. Als mede eeuige geslachtsboomen der adelijke, aal-oude, en aanzienlijke heeren-geslachten van en in Dordrecht.

Preussen gefiihrten Verhandlungen die erste Theilung Polens betreffend. Auss jrer Sprach trewlich verteutscht. Noyt voor desen in druck geweest. Delf, — Box, J«lin, Chronicles of the castle of Amelroy, or Ammer- zode; with some uotices of the ancient barons. Volgens eene aan- teekening op bet schutblad is de schrijver, waarvan nog een ander soortgelijk werkje bestaat, getiteld: Himne en Thonneur de Ia ville de Leyde, waarscliijnlijk de overgrootvader van den dichter en geschiedschrijver Grerard Brandt.

Brlefweehsel zwischen Schiller n. Goethe in den Jahreii — herausgeg. Emsten marckgraef te fiaden, enz. Broyloft Dichten, Verscheyden, ende Liedekens, ghe- dicht ende ghecomponeert by verscheyden gheesten, enz. Heinsius Theocritus k Ganda , P. Mysteries of state and govemmeut in letters of illnstrious persons, a.

Carleton tijdens zijn verblijf te 'sllage, — , en andere stukken betreffende de Nederl. Een weinig bevlekt en een stukje van het laatste blad van den inhoud afgescheurd. Recueil des chartes du prieuré de St. CeremoDle-boek , Het groot, der beschaafde zeeden, wcl- leevendheid , ceremonieel en welvoegende hoffelykheden Chronik, Oberrheinische , alfeste bis jetzt bekaimte, in deutscher Prosa.

Compte-rendn du Congres des sciences géographiques, cosmo- graphiques et commerciales tenu k Anyers, 14 — 22 aoüt Gedichten, verzamelt uit zijn theologische werken. Of- schoon het geplaatdrukte titelblad vau het 3e deel der Theolo- gische werken van C.

Corpas scriptorum historiae Byzantinae. Declaration of the cavses mooving the qveene of England to giue aide to the defence of the people afflicted a. Eene hoUandsche vertsding hiervan. Hendrickz; ook deze komt zeer zeldzaam voor. Op den titel een gezicht op de stad Deventer in houtsnede. De randen van een paar bladen eeu weinig met worm.

DIseoars veritable snr ce. Studiën zum Leben des Dichters. Hij haalt daarbij aan de uitgaven van Antw. De dichter was een zoqn van den amsterdamschen boekdruk- ker J. Gesprache über Deutsche Dichtungen und Dichter.

Die höfische Minnesinger u. IX, nee non Gothica saec. A brief handbook to the national archives. Eynden, van, en van der fVillisen, Geschiedenis der vaderlandsche schilderkonst , sedert de tweede helft der 18e eeuw. Zeer fraai exemplaar van een boek dat men in nederlandsche bibliotheken hoogst zeldzaam aantreft. Geschiedsangen , Nederlandsche, naar tijdsorde gerang- schikt en toegelicht door J.

Maurits prince van Orangie enz. Zeer fraai exemplaar, maar de randen van een paar platen een weinig gerestaureerd. Evans, An Mstorical and descriptive acconnt of the caricatiires of J. Sacro Bosco in tract. Claillaame, Histoire de Torganisation militaire sous les ducs de Bourgogne. Camphuys f was eerst geheimschrijver van den gouverneur-generaal Maatsuyker, later Opperhoofd van Ja- pan, Raad van Indië, Gouverneur-Generaal, enz.

Bovenstaande levensbeschrijving komt niet dikwijls voor. Harlelan Hiscellany , The, or, a Collection of scarce, curious , a. In deze uitgave zijn al de stukken chronologisch gerangschikt.

De schrijver was lid der delftsche rederijkerskamer, en diende in de garde van prins Maurits. Hoogendorp , Spel der intrede van wWy rapen geneught" Bestaandèin boertige bruidlofs levertjes en vermaakelyke minne-digten. La Haye, — Fevret de Fontette Barbean de la Bruyère, L.

Benige stukken in handschrift. Luiken, zeer belangrijk voor de kennis der zeden en gewoonten op het einde der 17e en in het begin der 18e eeuw. Martin, E plication de divers monumens singuliers, qni ont rapport k la réligion des plus anciens peuples. Avec texte par C. Messen , Lateinische a. Griechische , aus dem 2n bis 6n Jahrbund. Leu , tegen den Heer Officier van justitie te Haarlem over den eigendom van het Paviljoen.

De voorrede is eigenhandig door den schrijver geteekend. Minne-kand ofte Philosophie der liefden, uyt frans vertaalt door J. Bedenckingen over het uitleggen enz. Mnseum, Belgisch, voor de Nederduitsche tael- en letter- kunde en de geschiedenis des vaderlands, uitgeg. Netiierland iiistorlan , Tiie. Davison, secretary of state a. Olipodrlgo ofte Dordrechts vermakelycklLeydt, bestaende in soet-vloeyende liedekens.

Een nieaw droevig liedeken , van Chris- toffel Fabritins, hoe dien vromen Martelaer om de religie binnen Antwerpen verbrandt is. Martinez de la Rosa. Parthenopeas van Bloys, Ouddietsche fragmenten, kri- tisch uitgegeven met inleiding en glossarium door J. Kleine Schriften zur Geschichte d. Manridns tot Gouverneur, 12 Mei Syn vorstlicke doorluchtigheydt, ter eeren, en de ingeseteuen der landen ten besten.

Een weinig met water en een wormsteek. Rei agrariae auctores legesque variae, ed. Rigaltii notis et Glossario.

Gedrukt op het eiland der verliefde, — Alsmede eenighe soete sangvaersjes. Wt den hoochduytschen , enz. Mijnheer de Bedacteur, De beroemde, de beruchte Onno Zwier van Haren behoorde tot de bibliofilen, tot de boekverzamelaars m kenners. Bij al de ongelukken welke hem zijn yerkomen heeft het hem voorzeker bijzonder leed gedaan tot tweemalen toe zijne boekerij , door brand , ;e moeten verliezen. De rijkdom dier verzamelingen s eenigermate op te maken uit den brief welken hij n December schreef aan R.

Zie hier een aSschrift van dien brief: La dermère que j'ai TpetAw. Fagei un seul Manuscrit de cette Bibliothèque valait toute sa prétieuse collection. Grand Père Adoptif Guillaume de Haren , mort presque nonagénaire. Fagel passoit chez un parti dans 23 [a Republique pour un bon homme, et chez les iutres comme un homme qui sous une feinte sim- plicité cachoit une ambition démésurée.

Bernard avec TArchiprêtre Hoynck de Papen- drecht, celui-ci après m'avoir demandé cent choses sur la vie privée de Mr. Fagel dont il savoit que j'étois connu , me dit: Pardonnez Monsieur è, un Vieillard ce bavardage, mais vous me paroissez aimer les anecdotes, et vous êtes digne par lè.

Monsieur Wolvega, Votre tres-humble et ce 17 Décembre Amsterdam , oü il s'est arrêté une couple de jours. Ainsi Monsieur, ce sera s'il vous plait pour la pre- mière vacance , qu'il reviendra ici. Schotten, Franschen, Italianen, Spanjaar- den en Portugeezen, het eigendom der Koninklijke Bibliotheek te 's Gravenhage geworden met de overige handschriftelijke nalatenschap van den bekenden £yk- lof Michael van Goeus, die bij zijn vertrek naar het buitenland in Juni den naam zijner moe- der Cuninghame aannam en van dien tijd af tot aan zijn dood 25 Juni , eerst in de nabijheid van Bazel , later te Dresden en eindelijk op het graaf- lijk slot te Wernigerode zijn verblijf heeft gehouden.

Ulm, , wordfc in dl. Eeeds vroeger had ook de bekende G. StoUe, die in Friesland bezocht, van deze bibliotheek gesproken in zijn reis- journaal , dat in het Allg. Zeitschrift für Geschichte , Berl. Ook Pierre Yvon , de opvolger van J. Door de nasporingen van den heer W. Eekhoff, archivaris-bibliothekaris van Leeuwarden blijkt het , dat de eigenaar dezer biblio- theek was Gustaaf Carlson , Graaf toe Borringe , Heer van Lindholm.

Hij huwde omstreeks dien tijd met Isabella Suzanna Baronnes thoe Schwartzenberg, die een aanzienlijk vermogen ten huwelijk bragt. Aange- zien de weduwe nog tot leefde, blijkt het niet waarom reeds in de bibliotheek verkocht werd. De catalogus der bibliotheek, die voor ons ligt, is getiteld: Bibliotheca Carlsoniana regum et princi- pum oculis digna, multo studio, judicio et labore collecta, ad diem 19 Oct. Het is een zwaar boekdeel van blz. Zij bevat weinig of geene zeld- zame en kostbare werken, zooals in de bibliotheken van de Thou, Hohendorf, van der Marck en anderen vooral op het laatst der 18e eeuw, voorkomen, maar daarentegen de Iseste werken op historisch en ge- nealogisch gebied van de 16® en 17® eeuw, terwijl de andere wetenschappen geenszins verwaarloosd zijn.

De fransche en italiaansche litteratuur is er zeker het best in vertegenwoordigd; de nederlandsche zeer weinig. Het is de bibliotheek van een aanzienlijk en bemiddeld man, die genoeg belang stelde in wetenschap en letteren om het beste en nieuwste wat daarvan in ieder vak verschenen was, te ver- zamelen ten nutte van hem zelven, en zijne vrien- den.

Dergelijke bibliotheken werden nog tot in het begin onzer eeuw hier te lande in grooten getale 1 Een ex. De catalogus is, zooals het meerendeel der cata- logassen van dien tijd, met niet veel zorg geredi- geerd; de titels der boeken zijn zeer kort opgeschreven, de formaten afzonderlijk; van naauwkeurige systema- tisering maakte men , zelfs bij belangrijke boekerijen , toen weinig werk. Met een enkel woord is reeds in een vorig N°.

De heer Ekama vat hier. In de korte voorrede deelt hij mede dat hij ge- tracht heeft alles te geven wat geschreven is over de geschiedenis en zeker ook topographie van Haarlem zelve en hare omstreken, en over enkele personen die op de eene of andere wijze in deze stad eenigen naam hebben verworven. Het meerendeel der beschreven geschriften berust in de verzameling van Dr.

Het werk is zonder twijfel eene hoogst belangrijke bijdrage tot de lokale bibliographie , de ijver van den verzamelaar spreekt uit iedere bladzijde en niet alleen de Haarlemsche, maar alle bibliographen moeten hem dankbaar zijn voor den geleverden arbeid. De catalogus van den heer Ekama is on- tegenzeggelijk vollediger, aangezien de Bibliografie van Dr.

Intus- schen was de heer E. Daar de schrijver ons bij het 2° stuk een zaak- en naamregister belooft, is het nog moeijelijk de methode der bewerking te be- oordeelen.

Zal dit zaakregister naar de onderwerpen gerangschikt zijn, zoodat het een duidelijk overzigt geeft j b. Is zij het meest ge- schikt voor groote verzamelingen van pamfletten over algemeene vaderlandsche geschiedenis, bij lokale biblio- graphie kan zij niet zoo goed aan haar doel beantwoor- den , daar deze een aantal niet contemporaine geschrif- ten ifioet opnemen, welke in chronologische orde naar het jaar der uitgave zeer misplaatst zijn. In dezen catalogus waar de chronologische orde naar de jaren der uitgave gevolgd is, had eigenlijk het eerste boek met datum te Haarlem gedrukt, als merkwaar- digheid de lijst moeten openen.

De lijst der Haar- lemsche drukkers, die nu niet zeer gemotiveerd, op het jaartal wordt vermeld, had dan eigenaardig kunnen volgen. Voor zoover de schr.

Van harte wenschen wij den schrijver moed en krachten toe het werk spoedig te voltooijen , dat als blijvende vraagbaak voor Haarlems geschiede- nis en topographie steeds zal gewaardeerd worden. In het meerendeel der exx. Vervolg van DL 1. De Heer Nenremberg hadde mg hope gege- ven, datwe UEd. Het is mg oock wel leed , dat bg migne te mg-reise nit Noort-Hollandt, d'eer niet hebbe konnen genieten, om UEd.

Moeste spoed ma- ken, en haesten t'huis te zgn. Ben van oordeel, in- dienwe den anderen eenige nnren met vrugt over onse liefhebberg znllen spreken, het voor af diende bestemt te worden; wanneer het best, UEd. Op mgne gemelte regse hebbe niets opgedaen. Dien onden Heer tot Alkmaer overleden zgnde, hebbe mg aen sgn huis vervoegd, om sgn soon aen te spre- ken, dog dien niet gevonden, overmits buiten de stadt was.

Tot Oudewater berusten de papieren van P. Scriverius , onder een descendent van hem, dien selven naem dra- gende, en soo ick meene aldaer Secretaris, dog, nae men hem mg beschreven heeft, superstitieus vast hou- dende, en vies aen die papieren. Ie Fort mg beleefdelik aenboodt, dog van mg wederom met beleeftheit wierde afgeslagen, waer van sedert be- rouw hebbe gehadt; niet alleen om dat de handt van Niëllius niet en hebbe, nemaer oock om dat dien Helt seer hoog bg mg te boeck staet.

Ie Fort te ontmoeten, bidde, nae opoffering van mgn bereyt- willigen dienst, uit mgn nl[em dien brief voor mg te versoeken; zullende den- selven met dankbaefheit ontfangen, en bg voorval dub- bel vergelden. Sie wel, dat van de heer van de Kethel niets niets te bemagten is. Blgve naer hertelike groet. Dordregt den 25 Octob. Yinde die brief van C. Niëllius gedrukt te zgn.

Nu om de handt is hg mg aengenaem. Versoeke mgne danfcsegginge en vriendelike groetenisse aen de Hr. Hiernevens ee;Q kleine presentie voor TJEd.

Dit kan immers onder geen schgn ter werelt werden goet gemaekt. Dit stut onse verwondering; om datwe niets meer in de werelt vinden van onde dingen. Is het wonder, dat het weg-raekt, daermen der soo mede handelt? De Heer van de Kethel zal 'er evenwel, 'tzg vroe- ger of later, eens aenmoeten; al zoude ick daer toe de weg soeken te banen , door de Heer Bnrgemr.

Uit den Hage schrift my, dat daer is een geschre- ven Crongk van de Heeren van Heusden, die tot mg- nen dienst is, als ickse seKs wil komen halen.

Daer is een vent in 't Cleefse landt, die een schoone schat besit van mgn speculatie: Nu hg 'er om wert aengesproken , beelt hg sig in, datter Craesus schatten aen vast zgn. Ben besig om uit te cgfferen, hoe yemant te vinden die se door hooger autoriteit uit sgn handen krgge.

Brandt moet een schat zgn. Eergister verhaelde mg nog onsen secre- taris de Hr. Johan de Witt , dat al de stukken en papie- ren van P. Hooft in de handen van D. Oock moet de Prof. Limborg rgkelik versien zgn.

Want wete, wat nestje zgn overleden Broeder in den Hage eens heeft opgeraept en gevonden. Blgve naer gedienstige en eerbiedige dienst-opofféring. Dordregt den 28 Octob. Mgn Heer, en Seer waerde Yriendt, Siet hier een Nienw-jaers gift van uwen vriendt, maer van oude Bullen en Fragmenten; de eenigste die ick nae veel snuffelens hebbe konnen magtig werden.

Indiense het geluk mogten hebben van UEd. Set me boven aen op de Igste van UE. Dordregt den 13 Jan. Mijn Heer, en hoog waerde Vriendt, UEd. Hadde ick meer, ick sond meer. Ick zal getrouw waken , en alles zal voor UEd.

Sonde dien arminiaen, daer UEd. Brieven van groote en geleerde is van mgn gad inge. Alles wat maer van VigHua ia , of meldt , Boek. Muys, daer een letter bijvoegde; dan of een visite, bg occasie tot Eotterdam,.

Doen ick laesmael den Heer Advt en Fiscael de Her- toge sprak, en vroeg nae de papieren in de Eekenka- mer , antwoorde sgn Ed. Meruia was geligt, en nae sgn doot, niets te regte geraekt, jae dat dit een groote reden was geweest, waerom het Fiscaelsampt hadde aengenomen, op hope van sijn groote begeerte tot 's landts oudheden, nu voldaen te kragen. Wete de weg nog de spraek tot dien doctor van Zyi tot Amsteldam. Misschien zal tot Oudewater nog een nestje schuilen. Hoe vlamme ick op Scaliger, Casaubonus etc.

Nu men weet niet, wat de tijdt nog kan baren. Mgn suster en ick hebben een knaep als geadopteert, die uit sgn spaerspot dit zal wagen. Blgve in haest naer hertgrondige groetenis. Gre- love dat de room al door andere eerst is afgestreken, en dat onder den Heer C. Sop ras wederom eens in den Hage mogte komen zal ick niet naerlaten , den Heere Hartoge te bid- den, om de papieren van de Rekenkamer te doorsnuiBPelen. Bg de voogden van 't sacraments-gasthuis alhier zal ick vernemen, of 'er yets is, die altemael mijne goede vrienden zgnde, mg niets zullen weigeren.

IJets vin- dende, zal UEd. Be 2 oorsaken die UEd. Muys die te huis gaet, en wien 't scherp begint te begeven , schrijft seKs selden of noit brieven, maer onderteekentse gemeenlik. Bij provisie gaet hier, volgens UEd. Voor handen zijnde beletselen gebieden mij dese af te breken , dog kunnen even- wel niet verhinderen, dat ick mij met veel herte teekene Mijn Heer, UEd. De brief uit den Hage, door de ordinaris gecom- mitteerde wegens dese stadt ter dagvaert gisteren door den President op 't stadthuis in 't geregt gelesen werdende, waer in onder andere inliueerde dat het werk van de mariniers niet voort wilde, en dat hij de schrijver des briefs noit de Leden met soo veel vijer hadde hoor en adviseren ; seyde daer op onse secretaris de Wit met een stemmig bakkus: Grrootmogende sien hoe de Leden van 't Parlament haer voorgaen, waer op alle goede luiden braef lachen.

Indien de wint bij den Hr. Annales Belglqaes des sciences, arts et de la littérature. Ihr BriefwecKsel von bis Barbeyrac, Histoire des anciens Traitez ou Recueil histo- rique et chronol.

Une légere piqüre, et Ie titre doublé. Hispaniarum regum in Belgij provincijs, sub ductu ac moderamine Gailelmi et Mauritij. Römiscben Alterthümer, fortgesetzt von J. Bible in duytsclio Vetus Testam. Het einde van het Ie is gebonden aan het slot van het 2e deel. Aan het einde van het werk in HS. Tan, De Noormannen in Nederland. Geschie- denis huuner invallen gedurende de negende, tiende en elfde eeu- wen, met opgave van derzelver gevolgen, uit echte bronnen geput. Bollload-llermet, De la BibUomanie.

Bossenlas, De dericorvm cvm foeminis cöhabitatione, lici- tane ea sit an non etc. De idolatria contra Calvinom; De speciali Dei auxilio etc. Avec notices Uttéraires par J. Condities ende Articulen vau 't overgaen der stadt Breda. Extraet wt eenen brief gesonden van Breda den 6 Juny , tracterende alles 't gene daer gheschiet is geduerende de belegenngbe. De uvaehter brengende tijdinge van de nacht, d. Brongham, Henry Lord, Works. Lives of philosophcrs of the time of George IIT.

Rhetorical and lite- rary dissertations. Historical and political disserta- tions. History of the British con- stitution. Reproduction fac-simile de l'édition de Casslodoras Senator, Opera omnia. Jordaai Chro- nica de orig. Luther, vennehrt mit vil scliQneu Gebetten u. Avec gravnres en bois , ancieunement coloriées. Nv eerst in nederlant- scher spraken. Lucius Anneus Seneca, vanden weldaden. Leerende den reebten aert van broederlycke liefde enz.

Fraai exemplaar, f 6, — Érasme, TEloge de la folie. Evangelie van Mattheus, vertaald in het land-friesch d. Cliviurum ut et Gelrorum Trans Isalanorum imo totius Belgii jure publico et pri- vato, moribus ac institutis. Met pL kL Stq. HcbbIb, Les monnments de lliisloire de Fnnce. Paris, — Johifs church to appease the burgers, which were in an uprore. Comelis Adriaeusen van Dordrecht, minne- broeder binnen die stadt van Brugghe.

Inhoud, ooc twee vermaen brinvon v. Lin- dius, aenden selven. Historie van den Kon. Van zijn hwon eu wonderlijke werken. Holland, Het ontroerd, of kort verhaal van de onlusten, oproeren, enz. Descriptiones Britanniae , Scotiae , eet.

Moscoviae et Larii lacus. Met lijst der regeerders van G. Keuren van Gorinchem van en Kervyn de LettenhoTe, Histoire de Flandre. Landtbrief des circols van der Ooy , met dess. Zeer zeldzaam, f2,50 Avec planches en couleur et au lavis, dess. Ton, Jakobaa von Bayern und- ihre Zeit. Acht Bücher Niederlandischer Geschichte. Ménolres de la roine Margyerite pnbl. Mémoires de Frédéric Henri Prince d'Oraoge , qui contiennent ses eipéditions militaires, — Moll in zijn werk: Metuia de her- vormer en martelaar dei geloof 8 zegt , daarvan slecbts een exem- plaar te bebben gezien, namelijk dat beboorende aan de Kon.

Bibliotbeek te 's Gravenbage. Holland, van Zeeland en Heeren v. Oye, Animadver- siones ad consnltat. Mieris in Codice diploma- tico comit. Mirabeaa, de, TAmi des bommes, ou traite de la popu- lation. Museum, Belgisch, voor de nederduitscbe taal- en letter- kunde en de gescbiedenis des vaderlands. Gent, — Mythologlae Septentrionalis monnmenta epigraphica Latina. Nicolai was predikant te Hamburg; het werk is opge- dragen aan de Staten-Generaal der Vereen. Noavelles of brieven van staat van de Gezanten der Kepu- bliek der Vereen.

Nederlanden aan vreemde hoven. Van de jaren tot , gebonden in 14 hf. Oorkondenboek van Holland en Zeeland. HoUandsche huis, bewerkt door Mr. Boergoensche Charters, — Partlealarltés curieuses sur Jacqueline de Bavière , comtesse de Heuaut publ.

A rthur D inaux. Dey- lium, predicant tot Abcau. BelseBy IVederlandsehe » tot bevordering van den koop- handel na de meest afgelegen gewesten. Bellsion, La, des Konakres en Angleterre. Par certain amateur de la patrie. Imprimé en Tan , pet. Beer en, goede vrunden Deze brief bevatte eene opwekking aan de Spaansclie Nederlanden, om de aartshertogen te verdrijven en zich met de noordelijke Nederlanden te vereenigen. Britain and Ireland, from the earliest to the present time. With a glossary of heraldic terms.

Avec 48 planches d'armoiries. Comme aussi ceux du Wallon-Brabant. Avec les tombes, cabinetz d'armes, épitaphes, etc.. Het schouw-tooneel des doods. Zie Le Long, Boekzaal, blz. Zooals men weet is deze Souter een der eerste geschriften die de hervorming hier te lande hebben bevorderd. Vooral fraaie exemplaren zooals dit komen hoogst zeld- zaam voor, aangezien de meeste vernietigd werden.

Eenige aan- teekeningen in HS. Ook de titel ontbreekt. Die Psalter des Coen. Nae die hebreeusche waerheyt ouerghesett, yerst int latijn doer. Hier is by gheset S. Athauasius Boexken , van J. Reuchlin wt den Griecksche int Latijn. Item t Boeck Ecclesiastes vanden voerschreuen Campen wtghelecht. Campensis, te Kampen ge- boren studeerde te Deventer en Leuven, werd hoogleeraar aan de hougeschool te Leuven en later te Venetië.

Op zijne terug- reis van Venetië stierf hij te Freiburg aan de pest, in Spelen, Zeven, van die wercken der bermherticheyd. In rijm ghemaeckt, en nu tot Aemstelredam opentlijck ghespeelt, A» Sprinsh-ader, Der redeD-ryeken, vervaet in verscheyd.

Titel opgeplakt, f5,— De 88 eerste in houtsnede oudtijds ge- kleurd, de 6 laatste op koper gegraveerd. Nederlanden, — Acten en Resolutien van de Staten-Greu. Agoalt , Histoire des commencements de la république aux Pays-Bas. Stoke, Melis, Rijmkronyk, met historie-, oudheid- en taal- knnd. Tabnla Itiueraria Feutingerana , prim. Ie retour de Texil de Baby- lone , iusques au dender saccagement de Jérusalem.

Bergues sur Ie Zoom, Les marges supérieures des 5 premiers feuillets un peu restaurées. Tegner, Esala8, Samlade Skrifter. With the life of the author. Een huiskamer vol hetero jongens genieten van gay orgie. Een huiskamer vol hetero jongens genieten van gay orgie en krijgen betaald. Ze vinden het kontneuken wel heel erg lekker, dus eigenlijk zijn ze toch bisex. Gay sex therapie van gespierde therapeut. Een lekkere jongen trekt aan zijn knal harde lul tijdens gay sex therapie.

De gespierde therapeut krijgt een harde en bied zijn lul te pijpen aan. Knappe jongens met knappe pikken. Knappe jongens met knappe pikken in deze geile gay sex video. De meest gespierde gast neukt een mondje en kontje. Van veel neuken krijg je buikspieren. Een van de twee twinks heeft een sexy wasbordje. Vandaag neukt hij Micheals geile kontje. Na het pijpen laat hij zijn anus over de stijve lul zakken en word geneukt. Na elkaar te hebben gepijpt, laat hij zijn ingesmeerde anus over de stijve lul zakken en word anal geneukt.

De grote lul pijpen door de glory hole. Meerdere mannen trekken zich af en pijpen elkaar. Voor de webcam neukt hij de anus van zijn vriend. De lul die hij pijpt neukt zijn anus. Langzaam word de slappe lul stijf in zijn mond en laat hij zich anal neuken door de stijve lul.

Wie het erst zijn lul sijf krijgt word gepijpt. De jongen die pijpt word anal geneukt. De jongens kleden zich uit trekken zich af waarna de jongen die de stijve lul pijpt anal geneukt word. Dit is wat de geile knul wil een pijp beurt. Na een lange tijd word hij weer eens anal geneukt. Na een lange tijd word hij weer eens gepijpt en hard en diep anal geneukt door een stijve lul met condoom.

Je aftrekken en anal vingeren. Drie mannen trekken zichzelf en elkaar af. Samen naar een porno film kijken en vervolgens elkaar pijpen.